Vyhlásenie súťaže na spracovanie UP vnútornej časti mesta Plzne

Podrobnosti udalosti

Vyhlásenie súťaže na spracovanie UP vnútornej časti mesta Plzne

Čas: December 12, 2011Marec 21, 2012
Mesto: Plzni
Ulica: Škroupova 5
Mesto/obec: Plzeň
Webová stránka alebo mapa: http://www.ukr.plzen.eu/cz/so…
Druh udalosti: súťaže
Organizátor: mesto Plzeň
Posledná aktivita: Feb 3, 2012

Export do Outlook alebo iCal (.ics)

Popis udalosti

Informácie o súťaži

  • Mesto Plzeň vyhlasuje prostredníctvom Útvaru koncepcie a rozvoja mesta Plzne urbanistickú súťaž na spracovanie ideového návrhu urbanistického riešenia územia vnútornej časti mesta Plzne.
  • Mesto Plzeň pripravuje spracovanie nového územného plánu mesta, ktorý musí byť schválený do roku 2015. Formou verejnej ideovej jednokolovej urbanistickej súťaže chce mesto získať nové názory na riešenie urbanistickej koncepcie mesta, predovšetkým koncepcie vnútornej časti, ako základného podkladu pre tento územný plán. Súčasne hľadá pre naplnenie tohto zámeru architekta / architektov, s ktorými bude možné na tvorbe nového územného plánu spolupracovať.

Vyhlasovateľ

  • mesto Plzeň

Splnomocnený zástupca vyhlasovateľa

  • Ing. Irena Vostracká, riaditeľka Útvaru koncepcie a rozvoja mesta Plzne

Predmet súťaže

  • Predmetom súťaže je urbanistická vízie mesta Plzne.
  • Súťaž sa musí venovať existujúcemu obrazu mesta ako celku s dôrazom na jeho vnútornú časť (podľa vymedzenej hranice riešeného územia). Vymedzené územie je podľa názoru mesta prioritné z hľadiska jeho budúceho rozvoja.
  • Súťažné návrhy sa budú venovať témam, ktoré sú vnímané ako vážne (hlavne) pozri bod 2.3.3. súťažných podmienok.
  • Mesto predpokladá rozvoj predovšetkým v rámci zastavaného územia (štruktúra, intenzita využitia územia).

Miesto vyzdvihnutia súťažných podmienok

  • Súťažné podklady sú vyhotovené v digitálnej podobe v českom jazyku a budú poskytované prostredníctvom sekretára súťaže Ing. Brejchovej (brejchova@plzen.eu). Súťažné podmienky a podklady možno tiež vydať v tlačenej podobe na základe písomnej žiadosti doručenej sekretárovi súťaže. Podklady v tlačenej podobe budú vydávané iba osobne, a to na Útvaru koncepcie a rozvoja mesta Plzne .

Termíny

12. decembra 2011 - vyhlásenie súťaže
13. januára 2012 - termín pre zaslanie písomných otázok súťažiacich k predmetu súťaže
19. januára 2012 - schôdzka na zodpovedanie písomných otázok súťažiacich
9. marca 2012 - lehota na vyzdvihnutie súťažných podkladov
12. až 16. marca 2012 - lehota na odovzdanie súťažných návrhov
20. až 21. marca 2012 - hodnotiace zasadnutie poroty


Súťažná porota

Členovia poroty závislí
Ing. Petr Rund, náměstek primátora města Plzně
Ing. Petr Sova, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města
Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Členovia poroty nezávislí
doc. Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Ing. arch. Pavel Hnilička


Náhradníci poroty

Ing. arch. Irena Langová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jitka Hánová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. arch. Jan Toman, člen Komise pro koncepci a rozvoj města


Náhradníci poroty nezávislí

JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Petr Hlaváček
doc. Ing. arch. Michal Kohout

Stena komentárov

Komentár

Odpovedzte na pozvánku Vyhlásenie súťaže na spracovanie UP vnútornej časti mesta Plzne, aby ste mohli pridať komentáre!

Pripojte sa k sieti Stavebnictvo.sk - Pre tých čo pomáhajú, alebo chcú lepšie bývať.

Zúčastnení (1)

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby