November 2011 články (38)


STAVEBNíK
Pasivní domy – jak dál?

Úvod

Koncept pasivního domu vznikl před více jak 20 lety jako stavebně-fyzikální experiment, který měl ukázat, do jaké míry lze v našich klimatických podmínkách reálně zredukovat spotřebu tepla na…

Pokračovať

Pridané osobou Jiří Svoboda dňa November 29, 2011 o 8:50 — 31 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Výhľady projekčných a inžinieringových firiem na rok 2012

Tento rok prinesie projektovým a inžinieringovým firmám pokles objemu prác a budúci rok bude tento pokles pokračovať. Takmer každá druhá spoločnosť je tak ochotná pracovať s nulovou alebo aj zápornou maržou. Vyplýva to zo Štúdie projektových a inžinieringových spoločností 2011, ktorú spracovala spoločnosť CEEC Research. Generálnym…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa November 24, 2011 o 12:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Katalógový projekt verzus projekt na mieru.

Kúpou pozemku stavebník urobil prvý krok ku svojmu novému domu. Hneď potom sa natíska otázka projektu rodinného domu. Nasleduje tak fáza výberu projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude spĺňať stavebníkovepožiadavky bývania a zároveň regulatívy vydané obcou. Pri voľbe typu a tvaru domu môže stavebník využiť ponúkané katalógy rodinných domov od relatívne veľkého počtu…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 24, 2011 o 10:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
ZMLUVY V STAVEBNÍCTVE

 

 …

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 22, 2011 o 16:08 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vyhláška č. 401/2007 Zb - o technických podmienkach a kontrolách komínových telies

Vyhláška o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštaláciia prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebičaa zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodua o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

 …

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 22, 2011 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení

 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 14:08 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
O OBECNOM ZRIADENÍ

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 14:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 14:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
O VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

 

Zákon ustanovuje:
a. ochranu vlastností a funkcií poľnohosp. pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania…
Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 14:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon 543/2002 Zb. Zákon o ochrane prírody a krajiny

Zákon o ochrane prírody a krajiny

 

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnejsprávy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnickýchosôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajinys cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi,…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 13:57 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon 193/1997 - Cestný zákon úplné znenie zákon 135/1961 Zb.

Zákon 193/1997 - Cestný zákon úplné znenie zákon 135/1961 Zb.

 

Tento zákon upravuje výstavbu, užívaniea ochranu pozemných komuni káci í , práva a povi nnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ichužívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 13:38 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon 454/2007 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinya o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákonač. 364/2004 Z. z., zákona č.…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 13:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
CESTNÝ ZÁKON

Tento zákon upravuje výstavbu, užívaniea ochranu pozemných komuni káci í , práva a povi nnosti vlastníkov a…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 13:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 18, 2011 o 13:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 503/2003 Zb. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 

Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:26 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 669/2007 Zb. - Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností

 

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:21 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č.103/2010 Zb. - Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona

 

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:17 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 162/1995 Zb. - Katastrálny zákon

Katastrálny zákon

 

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:16 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon 180/1995 Zb. - Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkomV konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
KATASTRÁLNY ZÁKON

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto…

Pokračovať

Pridané osobou Lea Procházková dňa November 17, 2011 o 20:00 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2017  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby