Všetky články označené 'pravo' (31)

Územný plán, jeho postavenie, časová platnosť a obsolentnosť

Územné plánovanie je komplexným systémom, zaoberajúcim sa priestorovým usporiadaním a funkčným využitím územia, teda prevažne stavbou  sídiel, dopravnou a technickou infraštruktúrou, ale takisto zachovávaním prírodných zložiek životného prostredia, ekologickej rovnováhy a kultúrnych a historických pamiatok. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich územný rozvoj krajiny vytvárať predpoklady trvalo… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:41 — Žiadne komentáre

Štátny stavebný dohľad

       Stavebný poriadok svojimi ustanoveniami vo všeobecnosti upravuje proces uskutočňovania stavieb, ich zmien a udržiavacích prác na nich. Na väčšinu týchto úkonov sa vyžaduje stavebné povolenie (§ 58 a § 58a stavebného zákona), pričom zákon taxatívne vymenúva, pri akých stavbách postačí stavebnému úradu iba ohlásenie (podľa § 57). Ide prevažne o jednoduché stavby, drobné stavby a o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad ani spôsob užívania… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:38 — Žiadne komentáre

Územný plán vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, sa územným plánovaním sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Plánovanie má…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky IV. - Stavebníctvo

Preskúmavanie rozhodnutí KPÚ:


Pamiatkový úrad SR v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní účastník konania odvolanie podáva na krajskom pamiatkovom úrade, ktorý… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky III. - Stavebníctvo

Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezerváciepamiatkovej zóny a ochranného pásma:Pamiatkový úrad vyhlasuje zakultúrnu pamiatku hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu. Za kultúrnu pamiatku môže vyhlásiť aj súbor takých… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky II. - Stavebníctvo

Ochrana pamiatok a pamiatkových území a pôsobnosť

orgánov ochrany pamiatkového fondu:
Historický vývoj:Začiatky organizovanej ochrany kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska sú datované do polovice 19. storočia a viažu sa k pôsobnosti orgánov ochrany pamiatok na území Rakúsko-Uhorska. “Viedenská pamiatková škola”… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky I. - Stavebníctvo

Vymedzenie základných pojmov spojených s kultúrnymi pamiatkami:

▪ Základný právny predpis usmerňujúci nakladanie s kultúrnymi pamiatkami upravuje… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 4, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre

Predčasné užívanie stavby

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb v znení zmien a noviel predpokladá následok stavebného povolenia v podobe konania, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Legálne užívanie stavby je následok v štandardnom prípade dvoch skutočností :a.) Jednak formálny predpoklad a tým je…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 18:00 — Žiadne komentáre

Predmet stavebného konania

Predmet stavebného konania a vybrané súvisiace otázky

V praktickom živote sa najviac frekventovaným omylom stáva omyl nesprávneho definovania predmetu konania. Sme svedkami toho, že správne konanie[i] sa stáva prostriedkom, cez ktorý sa snažia účastníci riešiť iné, ako administratívno-právne vzťahy (napr. majetkovoprávne vysporiadanie, resp. vymáhanie pohľadávok z iných…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Zastavme čiernu výstavbu !!!

Upozorňujem ctených kolegov - autorizovaných inžinierov, odbornú i laickú verejnosť, že na Slovensku práve prebieha petícia za zastavenie vznikajúcich čiernych stavieb a za iniciovanie vzniku STAVEBNEJ POLÍCIE. (Túto petíciu už podpísalo vyše 8000 občanov.)Urobte aj vy niečo pre nastolenie stavebného poriadku ! Skoncujme s tými občanmi, ktorí sa do očí vysmievajú poctivým stavebníkom a stavebným firmám, projektantom !(Stavebná polícia prosperujúco funguje v okolitých krajinách, v… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 15, 2010 o 19:00 — 13 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Byť expertom je na Slovensku nebezpečné

Dňa 8.11.2010 bol zavraždený právny expert, bývalý ústavný činiteľ a elitný advokát JUDr. Ernest Valko. Česť jeho pamiatke a večný pokoj jeho duši ! (Dúfajme, že vrah aj objednávateľ vraždy bude čoskoro dolapený a spravodlivo odsúdený...)

V správach sa množia komentáre, ľudia sú šokovaní a zdesení...vystrašení, sklamaní...

Nechcem predbiehať závery vyšetrovania – ale je očividné, že JUDr. Valko bol zavraždený kvôli výkonu svojho povolania.Autorizovaní architekti a… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 11, 2010 o 17:44 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby