Čo sú to správne delikty? Ide o rôznorodú skupinu činov, ale spoločné majú to, že spravidla ide o protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon (v tomto prípade stavebný zákon), a za ktoré organ verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou.

So spáchaním správneho deliktu zákon spája hrozbu sankcie. Rozdiel správnych deliktov od súdnych deliktov je nielen v tom, že súdne delikty stíhajú súdy a správne delikty orgány verejnej správy, ale aj to, že správneho deliktu sa môže dopustiť nielen fyzická osoba (ďalej len FO), ako je to pri súdných deliktoch, ale aj osoba právnická (ďalej len PO). Známych je niekoľko druhov rozdelení správnych deliktov. Z hľadiska stavebného práva, nás však zaujímajú, okrem priestupkov (článok ohľadom priestupkov v stavebnom práve - tu), len tzv. zmiešané správne delikty, delikty FO a PO postihovaných bez ohľadu na zavinenie. Tieto sa delia na dve skupiny a to na: správne delikty PO a podnikajúcich FO alebo FO ako vykonávateľov kvalifikovaných činností. Sankciou za tieto delikty v stavebnom práve je výlučne pokuta, ktorá sa stanovuje v rovnakej výške aj pre FO aj pre PO. Pokuty za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pri týchto druhoch správnych deliktov sa preukazuje len porušenie právnej povinnosti (v tomto prípade povinnosti uloženej stavebným zákonom), a nie zavinenie. Subjektom správneho deliktu môže byť osoba len vtedy, ak je deliktuálne spôsobilá. Správne delikty prejednáva miestne príslušný orgán v ktorého územnom obvode sa správny delikt stal. Miestne príslušným na úseku stavebného práva je stavebný úrad (resp.  obec, ktorá vykonáva túto pôsobnosť ako prenesený výkon štátnej správy) alebo inšpekcia. Slovenská stavebná inšpekcia je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, ktorá vykonáva štátny dozor na úseku stavebného práva. Tieto iné správne delikty sú v stavebnom práve taxatívne vymedzené, a to v § 106 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zaujímavé je to,  že ani po jeho poslednej novelelizácií (účinnej od 1. júla 2010), neprešla číselná hodnota výšky ukladaných pokút na euro a uvádza sa stále v Sk. Preto uvediem aj približnú sumu v eurách.

Ak sa správneho deliktu na úseku stavebného práva dopustí FO alebo PO oprávnená na podnikanie, tak podľa § 106 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:

1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (cca 13 278 Eur) osobe, ktorá

a) uskutočňuje stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo to uskutočňuje v rozpore s ohlásením,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa stavebného zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného povolenia alebo v rozpore s ním.

2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 2 miliónov Sk (cca 66 388 Eur) osobe, ktorá

a) použila na zhotovenie stavby stavebný výrobok, ktorý nie je vhodný,
b) mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d) neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,
e) uskutočňuje pre iného stavbu mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,
f) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy,
g) zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením.

3) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 5 miliónov Sk (cca 165 970 Eur) osobe, ktorá

a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) neudržiava stavbu do tej miery, že sú tým ohrozené životy alebo zdravie osôb,
d) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
e) bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným úradom,
f) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

4) Ustanovenia odseku 1 písmen a), b) a c), odseku 2 písmen a) a b) a odseku 3 písmen a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.


Použité zdoje:

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,

Škultéty P. a kol. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. UK v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie: 2006. 221 str.

Kľúčové slova: Správny delikt. Stavebné právo. Stavebný zákon.

Autor : Alexej Solanič

Zdroj :www.pravnarevue.sk

Publikované so súhlasom autora

Zobrazenia: 1132

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby