Strecha sa považuje za jednu z najdôležitejších častí rodinného domu, modeluje tvar a architektúru domu, prenáša zaťaženie od strešného plášťa, snehu a vetra do nosných častí objektu. Pri výbere najvhodnejšieho typu strechy je vhodné prihliadať na prevádzkové požiadavky a požadovaný komfort bývania. To je asi najdôležitejšie kritérium pri rozhodovaní či šikmú alebo plochú strechu. Strecha chráni vnútorné priestory domu, výplne stavebných otvorov a murivo vrátane izolácii pred všetkými poveternostnými vplyvmi. Zároveň dom zhora uzatvára aj pred nežiadúcimi návštevníkmi a bráni úniku akumulovaného tepla.

 

1.1. Základné členenie striech

 

Obecne sa podľa konštrukcie rozdeľujú na: šikmé a ploché

Strechy šikmé sa ďalej delia na: sedlové, pultové, stanové, manzardové, valbové, polvalbové

Ploché strechy sa ďalej delia na: nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, vegetačné

Podľa typu plášťa sa delia na: jednoplášťové, dvojplášťové, viacplášťové

Obecne platí že tvar strechy je závislý na fantázii projektanta, požiadaviek stavebníka, a čím je konštrukcia jednoduchšia tým je spoľahlivejšia. Do úvahy však treba brať okolitú zástavbu, požiadavky v územnom pláne, ktorý môže jasne definovať aký typ strechy je pre danú lokalitu určený, v niektorých prípadoch udáva dokonca aj sklon strechy, typ strešnej krytiny a aj farebnosť krytiny, ktorú je možné v danej lokalite použiť. Veľmi dôležitým hľadiskom je aj obtiažnosť prevedenia tepelnej izolácie strechy u zložitých konštrukcii a tvarov strechy. V duchu menej je niekedy viac. :-D

 

1.2. Šikmé strechy - krov

 

V našej lokalite /Slovensko /sa najčastejšie stretávame s konštrukciami šikmých striech typu sedlového alebo pultového so sklonom od 30° do 45° s rozponom od 6m do 10m. Nosnú konštrukciu šikmej strechy nazývame krov. Krov musí počas celej doby svojej životnosti prenášať zaťaženie od vlastnej konštrukcie, váhu strešnej krytiny a vrstiev, váhu snehu a preto je nutné brať do úvahy snehové podmienky v danej lokalite Slovenska.

viď. Mapa charakteristického zaťaženia snehom na území Slovenska 

 Zaťaženie sa na krov musí prenášať zvisle a tomu zodpovedá typ navrhovanej konštrukcie. Krovová konštrukcia musí zaťažovať podpory zvisle a prenášať šikmé tlaky do väzných trámov, klieštin alebo kovových tiahel. Musí byť dostatočne tuhá – vyžaduje zavetrovanie v priečnom i pozdĺžnom smere. Novodobé sústavy umožňujú v maximálnej miere využívať dispozíciu podkrovných priestorov.

Materiál pre konštrukciu krovu sa pripravuje z triedeného smrekového dreva. V žiadnom prípade nesmie  na dreve zostať kôra!!  Rezivo pri zabudovaní nesmie mať vyššiu vlhkosť ako 18%. Všetky drevené prvky krovu musia byť opatrené ochranným náterom proti škodcom a plesni, alebo tlakovou impregnáciou. Krov sa tým ochráni pred drevokazným hmyzom, hubami, plesňami a hnilobami.

viď. : Drevené stavby – zdroje poškodenia a ich obnova

Všetky dutiny krovu, ktoré sú v kontakte s exteriérom opatriť ochrannými sieťkami proti hmyzu a po obvode strechy zalištovať. 


Základné konštrukčné zásady bežnej krovovej konštrukcie:

 • Väznice by mali byť v pozdĺžnom smere každých 3 až 5 m podopierané podpornou konštrukciou (stĺpik, vzpera, pilier, stena, štítový múr). Vo vrchole je vrcholová (hrebeňová) väznica, na obvodovej nadmurovke je pomúrnica, uložená na ležato. Medzi nimi sú stredové väznice. Najčastejšie používané rozmery väzníc sú od 140/160 mm až 160/220 mm
 • Maximálna vzdialenosť plnej väzby od nosného štítu je 0,9 až 3,6 m (maximálne tri jalové väzby)
 • Priečny profil krovu v mieste podpory sa nazýva väzba. Profil bez podpory je jalová väzba
 • Minimálna vzdialenosť plnej väzby od nenosného štítu je 0,15 – 0,30 m
 • Vzdialenosť medzi jednotlivými krokvami je 0,8 až 1,2 m. Najčastejšie používaný rozmer krokvy je 80/40 mm až 120/160 mm
 • Priečne stuženie krovovej konštrukcie zabezpečujú klieštiny (najčastejší rozmer je od 60/80 mm až 120/160 mm) alebo vzpery a rozpery. Pozdĺžne stuženie zabezpečujú vo väčšine prípadov pásiky ( o rozmeroch 80/100 mm až 100/140 mm.
 • Pri hambálkovej sústave sú naprieč krovom umiestnené tesne nad alebo pod väznicou klieštiny či hambálky – vodorovné trámiky
 • Pri väčšom zaťažení je možné zvýšiť tuhosť krovu použitím valcovaných oceľových profilov. Oceľ nesmie prechádzať tepelnou izoláciou!! Následkom by boli tepelné mosty a vznik plesní.

Jednotlivé prvky krovu tvoria trojuholníkovú sústavu, ktorá zaisťuje tuhosť krovu. Všetky súčasti krovu sú navzájom pospájané tesárskymi spojmi. Na krov sa rovnobežne s hrebeňom strechy pribíjajú laty /ich rozpon bude závisieť od konkrétneho typu strešnej krytiny, sklonu strechy, požiadaviek na prekrytie jednotlivých tašiek a v neposlednom rade špecifických požiadaviek konkrétneho výrobcu krytiny/. Pod laty sa ukladá difúzna fólia. Je veľmi vhodné uvažovať a predpripraviť si konštrukciu dopredu v prípade že neskôr budete chcieť podkrovie zobytniť. V prípade nízkych sklonov nezabudnite na poistnú hydroizoláciu a plné debnenie!!! 

Ak má krov niesť len strešnú krytinu a snehovú záťaž a priestory krovu sa inak nebudú  využívať je vhodné použiť konštrukciu krovu z priehradových väzníkov. Toto riešenie je úsporné z hľadiska použitého množstva dreva a v súčastnosti aj často využívané.  

Pri zobytnenom podkroví sa musí počítať s dostatočným presvetlením priestorov, čo sa dá dosiahnuť vikiermi, strešnými oknami, manzardami. Zaujímavým prvkom na presvetlenie avšak nie na vetranie je aj svetlovod, tu je potrebná kombinácia s inou formou prevetrávania u obytných priestorov. 

Tepelná izolácia šikmej strechy /najčastejšie riešenia/: 

Ak sa neuvažuje s obytným podkrovím alebo to konštrukcia krovu nedovoľuje izoluje sa podlaha podkrovia. Na podlahu sa uloží požadovaná hrúbka tepelnej izolácie /najčastejšie minerálna vlna/ a zakryje sa plným záklopom. Ďalšia možnosť je uložiť tepelnú izoláciu priamo do konštrukcie stropu, je to momentálne najčastejšie používaný spôsob. Pokiaľ má byť podkrovie zobytnené ukladá sa tepelná izolácia priamo do strešnej konštrukcie v smere krokiev a klieštin. Tepelná izolácia sa kladie v dvoch vrstvách, prvá medzi krokvy a druhá priečne pod krokvy, tak aby prekryla krokvy a spoje prvej vrstvy tepelnej izolácie. Nezabudnúť na parozábranu!!! Medzi difúznou fóliou a strešnou krytinou vznikne prevetrávacia vrstva ktorú vytvoria kontralaty, kladené pozdĺž krokiev. V prípade ľahkej strešnej krytiny, kde bolo použité plné debnenie vzduchová vrstva vznikne medzi plným debnením a tepelnou izoláciou. Minimálna hrúbka prevetrávacej vrstvy by mala byť 40mm. Hrúbka prevetrávacej vrstvy však závisí od sklonu a dĺžky strechy, nepodceniť jej hrúbku!!!

 

1.3. Ploché strechy

 

Plochá strecha tak ako aj šikmá má v Európe bohatú tradíciu. Pôvodne sa ploché strechy začali realizovať v oblasti s malými zrážkami, ale od 30. rokov minulého storočia sa plochá strecha začala presadzovať aj na Slovensku. Ale v porovnaní so slnečným Stredomorím sú strechy u nás vystavené väčšej klimatickej záťaži, a najmä dažďu. Vzhľadom na tento aspekt má plochá strecha u nás jedinú zásadnú nevýhodu a to ak sa jej hydroizolácia nezhotoví precízne, bude do domu zatekať a zároveň unikať teplo. Je to častý problém u starších rodinný domov so zastaralou technológiou, čo plochej streche značne pošramotilo povesť. Nové strešné skladby a systémy, pomaly menia názor ľudí na plochú strechu a vracajú ju na výslnie. Plochá strecha je z hľadiska architektonického a aj funkčného veľmi praktická.  

Základné požiadavky pre navrhovanie plochej strechy:

 • Plochá strecha je stavebná konštrukcia nad vnútorným prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov a podieľajúca sa na zabezpečení požadovaného stavu v podstreší. 
 • Plochá strecha nemá sklon strešnej roviny väčší než 5°
 • Min. sklon pre ploché strechy sa odporúča 2 % v ploche a 1 % v úžľabí
 • Každá odvodňovaná strecha by mala byť osadená min. dvomi odtokovými miestami (neplatí pre podstrešné žľaby)
 • Oblasť vtoku musí byť zapustená min. 5 mm pod hydroizoláciu plochej strechy. Vzdialenosť vtokov od atík a od rozvodia strešných plôch by nemala prekročiť 15 m
 • Používať výrobky v jednom strešnom systéme
 • Mechanické kotvenie strešnej krytiny podľa požiadaviek výrobcu

Aký typ  plochej strechy je vhodný pre tú ktorú oblasť je otázkou na projektanta, ktorý zváži podmienky a navrhne najvhodnejšie riešenie. 


Hľadáte architekta? Zoznam architektov zastúpených na tomto webe:  Zoznam architektov

Hľadáte projektanta? Zoznam projektantov zastúpených na tomto webe:  Zoznam projektantov


V zásade sa pri rodninných domoch najčastejšie používa jednopášťová a dvojplášťová strecha.

Jednoplášťová plochá strecha - znamená, že interiér je od exteriéru oddelený iba jedným plášťom. Jej základnú skladbu tvorí nosná konštrukcia, spádová a vyrovnávacia vrstva, dilatačná vrstva, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, expanzná vrstva a povlaková krytina

Jednoplášťová obrátená plochá strecha -  je taká kde sa hydroizolácia kladie pod tepelnú izoláciu, alebo ďalší typ, pri ktorej sa hydroizolácia ukladá medzi dve vrstvy tepelnej izolácie
Dvojplášťová plochá strecha -  sa navrhuje s dvomi nosnými konštrukciami oddelenými prevetrávanou vzduchovou medzerou. Jej základnú skladbu tvorí nosná konštrukcia dolného plášťa, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, prevetrávaná vzduchová medzera, nosná konštrukcia horného strešného plášťa, expanzná vrstva a povlaková krytina. Hlavnou výhodou je že má spoľahlivé hydroizolačné vlastnosti. Využíva sa aj pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych domov, vzhľadom nato že je veľmi účinná z hľadiska ochrany pred tepelnými únikmi v zime a prehrievaním v lete, a to najmä vďaka prevetrávaniu priestoru nad tepelnou izoláciou. Je však samozrejme finančne náročnejšia.

 

1.4. Ktorý typ strechy je cenovo výhodnejší

 

Stanoviť cenu strechy je veľmi náročné, pretože ju ovplyvňuje celý rad aspektov závislých od požiadaviek a možností investora. Ak zoberieme do úvahy iba cenou strechy, vychádza z porovnaní ako víťaz skôr strecha šikmá. Pri nej je síce potrebné zafinancovať nosnú krovovú konštrukciu, tá ale vychádza väčšinou lacnejšie než nosná konštrukcia strechy plochej /pokiaľ uvažujeme o paneloch, keramickom strope  al. žb doske/. Ako tepelná izolácia sa pri šikmej streche používa lacnejšia minerálna vlna oproti drahšiemu extrudovanému polystyrénu či penovému sklu pri niektorých typoch plochých striech. Drahou položkou je aj oplechovanie a vyriešenie odvodnenia do vpustí. Pri plochej streche narastie aj niekoľko metrov kubických muriva naviac. Keď sa to všetko spočíta nárast ceny oproti streche šikmej je niekoľko desiatok percent naviac. V prípade plochej strechy ale na úkor ceny získame iné výhody a to:  nedochádza v jej prípade k obmedzeniu využiteľnej výšky horného poschodia. Miestnosti teda môžu byť pri rovnakej využiteľnej ploche o pár metrov štvorcových menšie, čo znižuje náklady. Naviac zariaditeľnosť takýchto priestorov je jednoduhšia a možná  lacnejším typizovaným nábytkom. Na osvetlenie je možné využiť klasické okná v stene namiesto drahších strešných.  

Zobrazenia: 19571

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Lea Procházková o Jún 2, 2011 na 16:58

Ahoj Laci, prepáč že odpovedám až teraz ale nevšimla som si tvoj dotaz skôr - polepším sa :-D

Čo sa týka expanznej a dilatačnej vrstvy:

Expanzná vrstva v plochej streche slúži na vyrovnávanie rozdielnych tlakov vodnej pary medzi daným miestom strešného plášťa a vonkajším prostredím a obvykle plní aj funkciu dilatačnej vrstvy. Umiestňuje sa tesne pod krytinu.

Dilatačná vrstva ako taká umožňuje vzájomný posun dvoch alebo viacerých nad sebou položených vrstiev. Dá sa vytvoriť zo sypanej hydrofobizovanej hmoty, asfaltových pásov, voľne položených fólií, geotextílie atď. 

 

No a či strechu s obráteným poradím vrstiev alebo normálnu, je pre mňa ťažká otázka. Ja navrhujem podľa lokality, požiadaviek investora na povrchovú úpravu strechy a samozrejme s ohľadom na cenu. Ale pocitovo skôr uprednostňujem s obráteným poradím vrstiev, lebo má tieto výhody:

Strecha pri dostatočnej hrúbke tepelnej izol. nemá problémy s kondenzom. Ak aj vznikajú kondenzy, tak  v blízkosti rosného bodu. Vzhľadom nato že celá tepelná izol. je nad hydroizolačnou fóliou, tak aj prípadné kondenzy vznikajú nad ňou. Vyzrážajú sa na fóliu z vonkajšej strany a aj s dažďovou vodou stečú zo strechy alebo sa vyparia. Nie je potrebná parozábrana, pretože nie je potrebné brániť parám z interiéru vniknúť do tepelnej izol. A nie je potrebné kotviť fóliu v strede, stačí kotviť len okrajové ukončovacie profily z poplastovaného plechu, o ktoré sa fólia privarí tak, že kotviace prvky sa dostanú pod fóliu.

 

To je v skratke asi všetko, ale je to len môj osobný názor - ak máš ešte niečo pousilujem sa odpovedať :-D


PROJEKTANT
Komentár osoby Lea Procházková o Máj 27, 2011 na 11:41
Krov – sústava drevených alebo iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy.
Krokva – šikmý drevený prvok krovu, ktorý slúži na uloženie podkladových lát na kladenie krytiny.
Väznica – drevený prvok horizontálne umiestnený v konštrukcii krovu, na ktorý sa ukladajú krokvy.
Hambálok – drevený prvok, ktorý spája dve krokvy.
Väzný trám – horizontálny drevený prvok, ktorý je umiestnený v dolnej časti krovu. Prenáša zaťaženie zo strechy do nosných stien budovy.
Pomúrnica – drevená časť krovu položená na murive (v dolnej časti krovu), na ktorú sa kladú krokvy.
Vzpera – šikmý drevený prvok nachádzajúci sa v dolnej časti krovu. Slúži na podopretie hlavnej vzpery a väznice v krovoch s veľkými rozpätiami. 
Klieština – vodorovný drevený prvok krovu, ktorý spája podporný stĺpik s hlavnou vzperou alebo dve protistojace krokvy, čím sa zabráni deformáciám.

STAVEBNÝ DOZOR
Komentár osoby Ladislav Mihálik o Máj 9, 2011 na 11:16

Ahoj, Lea, pomaly toho bude aj na knižné vydanie :-)

Strecha je chúlostivá vec a preto veľmi dôležitá, preto mám nejaké doplňujúce otázky:

1. V skladbe plochých striech píšeš o dilatačnej a expanznej vrstve, čo sa tým myslí, resp. čím sa tieto vrstvy vytvárajú?

2. Keď jednoplášťovku - tak radšej akú - normálnu, alebo obrátenú? A prečo? Proste tvoj pohľad na výhody a nevýhody oboch typov.

Ďakujem a prajem veľa zdaru do ďalšej tvorivej práce!


PROJEKTANT
Komentár osoby Lea Procházková o Apríl 28, 2011 na 11:46
jasne kristian spravím obrázok, cez víkend sa posnažím a všetko popíšem.... to je už profesná deformácia že si neuvedomujem že stavebné pojmy nie sú každému samozrejmé...... :-D

DIZAJNÉR
Komentár osoby Ing.Hruskó Krisztián,PhD. o Apríl 28, 2011 na 11:06

s čím začať? :)

super článok ako vždy. Leuš tu by som mal na Teba jednu prosbu. Pridala by si obrázok kde odkázacími šípkami ukážeš skladbu strechy čo je krokva, väzníky, jalová väzba, atď... (ja ich poznám ale pre mnohých začiatočníkov by to vhodne pomohlo) ďakujem

čo sa týka strechy. Som chlapec z dediny, a ako taký keď niekto povie dom, tak som to nevedel ináč predstaviť ako domček so šikmou strechou, ...až do vtedy, kým som nevidel tvoj projekt. Od vtedy chcem mať domček s rovnou strechou.

kvôli stavebníctvu som sa stal aj fanúšikom asi "vegetačnej" strechy našiel som nato dve skvelé príklady: dedinskú a mestskú

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2017  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby