Územné plánovanie

Územné plánovanie je v rámci svojho územnotechnického zamerania komplexným systémom - zaoberá sa všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov, spomedzi nich ide najčastejšie o územné plány obcí a zón.

Územné plánovanie nie je prežitkom z čias minulých, aj v súčasnosti je potrebné udržiavať    v území poriadok a jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu. Nemá zmysel snažiť sa donútiť stavebníka, aby v území postavil presne takú budovu alebo súbor budov, aké navrhneme. Skôr je účelné stanovenie istých rámcov (v zmysle medzných limitov, zásad), ktoré umožnia určitú mieru voľnosti, pri zamedzení nežiaduceho vývoja. A to je podstata regulácie, ktorá tvorí jadro územného plánu, jeho záväznú časť.

Primárna zodpovednosť za územné plánovanie leží na samosprávach, čo však neznamená, že nikto iný do procesu tvorby plánov nemôže zasahovať a zaujímať sa oň. Územný plán poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia a tie    v dnešnej dobe reprezentuje predovšetkým súkromný sektor a individuálni stavebníci.
Načo je dobrý územný plán ?

Túto otázku si zrejme kladú mnohé obce, ktoré sa k spracovaniu územného plánu dosiaľ neodhodlali, alebo ich územný plán už dávno nie je aktuálny. Pokúsme sa na ňu odpovedať:

    * územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy

Územný plán poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Je preto prirodzené, že z dôvodu požiadavky efektívneho využitia zdrojov, je možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

    * územný plán priťahuje súkromné investície

Aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva s rozvojom "myslí vážne". Navyše, investičný vstup do územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším rizikom.

    * bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý

Rozvoj územia je bez územného plánu ťažké predstaviť si, a to nielen v mestách a väčších obciach, ktorým spracovanie územného plánu nariaďuje zákon. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Takto sa ľahko môže stať, že pozemky v atraktívnej polohe sa krátkozrakým ad-hoc rozhodnutím využijú na nevhodné účely a stavby, ktoré budú hyzdiť prostredie alebo brániť ďalšiemu rozvoju.
Územný plán obce a územný plán zóny

Celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou rieši územný plán obce, ktorý plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni. Riešením častí obce sa zaoberá nižší stupeň - územný plán zóny. Odvíja sa od územného plánu obce a spodrobňuje ho na rozlišovaciu úroveň parciel. Územný plán obce má tiež právo stanoviť plochy, pre ktoré uloží povinnosť spracovania územného plánu zóny. Obvykle ide o väčšie, dosiaľ nezastavané plochy pre novú výstavbu, pre ktoré je nutné navrhnúť celkovú koncepciu funkčného a prevádzkového usporiadania. Ďalšou charakteristickou aplikačnou rovinou sú časti existujúcej zástavby so zvlášť zložitými podmienkami a nárokmi na koordináciu rozvoja (napríklad centrálne mestské zóny). Aj územné plány obcí, v prípade malých obcí do 2000 obyvateľov, sa môžu spracúvať s podrobnosťou územného plánu zóny. Okrem toho systém územného plánovania dopĺňajú na vyšších úrovniach hierarchie stupne územnoplánovacej dokumentácie pre región i pre celé územie SR.

Územný plán zóny

   1. Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje

    * obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce,
    * vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

      2.   Územný plán zóny ustanovuje najmä

    * zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
    * zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,
    * pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel možného zastavenia a únosnosť využívania územia,
    * nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky,
    * chránené časti krajiny,
    * zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,
    * zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej výstavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
    * umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,
    * vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,
    * pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie.

    * Územný plán zóny sa spracúva pre územie vymedzené v územnom pláne obce alebo rozhodnutí príslušnej obce, ak sa zistí potreba jeho obstarania. Územný plán zóny v súlade so schváleným územným plánom obce ustanovuje podrobné podmienky pre funkčné využitie jednotlivých pozemkov, umiestnenie a priestorové usporiadanie stavieb, vrátane verejnoprospešných stavieb, pre ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt územia a urbanistického charakteru územia, pre zachovanie stavu alebo zlepšenie stavu životného prostredia a vymedzenie a využitie pozemkov.

    * Územný plán zóny obsahuje regulačné prvky stanovujúce funkčné využitie pozemkov, prevádzkové využitie pozemkov (hranice pozemkov, plochy dopravnej a technickej infraštruktúry a orientácia napojenia pozemkov), urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch (uličné čiary, stavebné čiary, charakteru, spôsobu a druhov zástavby na pozemkoch), intenzitu využitia pozemkov, regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene a architektonicko-stavebné stvárnenie zástavby na pozemku (priečelia, zastrešenie, dominanty). Územný plán zóny nahrádza v schválenom rozsahu územné rozhodnutia a je záväzný pre územné rozhodovanie.

Autor : Katarína Piliarová

Zdroj :www.pravnarevue.sk

Publikované so súhlasom autora

Zobrazenia: 390

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby