Záložná zmluva

uzavretá podľaustanovenia § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník

 v znení neskorších predpisov)

 

medzi   

                                                                                                                              

 

1/ Záložný veriteľ:   

 

    miesto sídla:                                                   

    IČO:                         

    zastúpený:  

    ( ďalej len ako „ veriteľ“)              

 

 

a

 

 

 

2/ Záložca:

    Meno a priezvisko:                                        rodený :

    dátum narodenia:               

    rodné číslo:                       

    miesto trvalého bydliska:

    ulica, číslo domu:      

    PSČ:  

    ( ďalej len ako „ záložca“)                        

 

 

 

I.

 

       Záložca je výlučným/podielovýmvlastníkom  nehnuteľnosti  zapísanej na liste vlastníctva  č…….., katastrálne územie …………, Správakatastra  ……………. v podieli ……………  k celku,a to :

bytu č. ….., vchod ……….., …..p.,  bytového domu  čís.  súp.: ………na parc. č. …………

, podielu …………..na    spoločných    častiach   a   zariadeniach domu,……………podielu na

na pozemku. ....alternatíva: parcely KN.......druh pozemku.....ovýmere.......v podiele.... na LV....... katastrálne územie..... obec......okres.... správa katastra.........

( ďalej len ako „záloh“)

     

 

II.

 

      Celková hodnota nehnuteľnostišpecifikovanej v čl. I je  ……………..EUR  slovom ……………………… eur na základe znaleckéhoposudku č. ……..

vypracovaného súdnymznalcom ………………………….

 

 

 

 

 

III.

 

1.         Záložnéprávo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči  dlžníkovi v súlade so zmluvou č. ………………….o poskytnutí ....... s tým, že jej/jeho výška činí ……………,-EURa zaisťovacia pohľadávka jeden a pol násobok úveru, t.j.

………………….EUR

Záložca dáva do  zálohu nehnuteľnosť  uvedenú v čl I.tejto záložnej zmluvy a zriaďuje k nej záložné právo veriteľa, ktorý totoprávo prijíma.

      Záložca súhlasí s tým, abyzáložný veriteľ uplatnil právo odpredaja zálohu v prípade, ak dlžníkneuhradí aj napriek výzve, splatnú pohľadávku riadne a včas. Veriteľ budepostupovať v súlade s platnou legislatívou a tak, aby záložcovinevznikla neprimeraná ujma.

2.         Záložcavyslovene splnomocňuje veriteľa, aby predmet zálohu predal najefektívnejším a inýmspôsobom ako na dražbe a z tohto výťažku uspokojil svoju pohľadávkuvrátane  úrokov z omeškania a dohodnutejzmluvnej pokuty, trov konania.... a nevyhnutne a účelne vynaloženýchnákladov v súvislosti s výkonom záložného práva s.

3.         V zmysleustanovenia § 151d záložca berie na vedomie, že bez výslovného písomnéhosúhlasu veriteľa nesmú k predmetu zálohu zriadiť žiadne ďalšie záložnépráva, nesmú zaťažiť predmet zálohu žiadnym vecným bremenom, nesmú ani predmetzálohu prenajať bez písomného súhlasu veriteľa.

4.         V prípade,ak záložca predmet zálohu prenajme, požičia alebo  vypožičia ktorejkoľvek tretej osobe bezsúhlasu veriteľa a veriteľ bude uplatňovať výkon záložného práva, veriteľnemá voči tretím osobám žiadne záväzky, ani povinnosti z takého právnehoúkonu záložcu. Obdobne platí aj pre prípad, ak záložca bude v omeškaní sosplátkami a nebude reagovať ani na výzvu veriteľa.

 

 

IV.

            Záložca  preukázal predloženou poistnou zmluvou č.…………. zo dňa …………

uzatvorenou s …………..poisťovňou, a.s. ………… …,že nehnuteľnosť tvoriacapredmet záložného práva je poistená. Súčasne sa záložca  zaväzuje, že do zaplatenia pohľadávky bude zálohpoistený.

 

V.

1.         Záložcasa zaväzuje , že počas trvania záložného práva založený nehnuteľný majetok bezsúhlasu záložného veriteľa nepredá, nescudzí ani nezaťaží v prospechiného. Záložca  sa zaväzuje o založenýmajetok riadne starať a chrániť ho pred poškodením a zničením. Záložca môžezáloh užívať zvyčajným spôsobom.

2.         Záložcasúhlasí, aby záložné právo malo účinky aj na dedičov v rozsahu dedičskýchpodielov,  resp. právnych nástupcov.   

                                                                                                                                                                                         

VI.

1.         Záložné právo vzniká záložnému veriteľovidňom zápisu záložného práva v katastri nehnuteľností na Správe katastra…………………………a zaniká  splnením zabezpečenejpohľadávky.

2.         Záložcaručí zato, že veriteľ po celý čas trvania záložného práva bude mať postavenieprednostného veriteľa v súlade s ustanovením § 151ma Občianskehozákonníka.

3.         Záložca poskytujesúhlas veriteľovi so spracovaním svojich osobných údajov v informačnomsystéme veriteľa podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Veriteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu záložcutieto neposkytne žiadnym tretím osobám okrem osobitných prípadov, ktoré súdefinované v Zákone o ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

VII.

 

     Účastníci prehlasujú, že ichzmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali atáto bola  uzatvorená na základe prejavuich slobodnej vôle, myslenej  určite, vážnea zrozumiteľne, nie v tiesni  a nieza nápadne nevýhodných podmienok. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

V ................dňa                                                                    V .....................dňa

 

 

 

 

–––––––––––––––––––                                                        –––––––––––––––––––

záložca                                                                                  záložnýveriteľ

 

 

 

Vzor

 

 

 

 

Zobrazenia: 204

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby