Podrobnosti udalosti

Martin – SIM

Čas: Február 4, 2013Apríl 15, 2013
Mesto: Martin
Mesto/obec: Martin
Webová stránka alebo mapa: http://www.martin.sk
Telefón: 0903 794 736
Druh udalosti: súťaže
Organizátor: Mesto Martin
Posledná aktivita: Mar 13, 2013

Export do Outlook alebo iCal (.ics)

Popis udalosti

Mesto Martin
vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien “Martin – SIM”

Dátum vyhlásenia súťaže: 04.02.2013
Termín odovzdania návrhov: do 15.04.2013 do 1500 hod.
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková,
tel.: 0903 442 191, 043/4204105, 0903 794 736
e-mail: sottnikova@martin.sk

Mesto Martin v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHA mesta) vyhlasuje ku dňu 04.02.2013 verejnú anonymnú jednokolovú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaţ návrhov na riešenie areálu bývalých vojenských skladov intendančného materiálu SIM v Martine ako súťaţ návrhov s udelením cien podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z.z. o súťaţiach návrhov.
Súťaţné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení v rámci Mesta Martin boli pred prvým úvodným zasadnutím poroty predloţené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťaţné podmienky overila dňa 10.12.2012, Overenie č.: KA-904/2012 a zároveň potvrdila menovanie zloţenia poroty vrátane zástupcov za SKA. Pred zverejnením súťaţe sa dňa 29.01.2013 uskutočnilo prvé úvodné zasadnutie súťaţnej poroty. Vypísanie súťaţe bude uverejnené na internetových stránkach SKA www.komarch.sk , na internetovej stránke Urbion-u, www.urbion.sk , na internetovej stránke Mesta Martin www.martin.sk a v sekcii ÚHA mesta Martin www.martin.sk/uha. Oznámenie o vypísaní súťaţe bude uverejnené aj v regionálnom periodiku „My Turčianske noviny“.

Stena komentárov

Komentár

Odpovedzte na pozvánku Martin – SIM, aby ste mohli pridať komentáre!

Pripojte sa k sieti Stavebnictvo.sk - Pre tých čo pomáhajú, alebo chcú lepšie bývať.

Zúčastnení (1)

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby