Stavebné odpady a odpady z demolácií

VYHLÁŠKA
284 / 2001 Z.z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Príloha č.1

17 - STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01 -BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

obkladačky, dlaždice a keramika

O

17 01 06

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v

17 01 06

O

17 02 -DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 03 -BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 03 03

uhoľný decht a dechtové výrobky

N

17 04 -KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

N

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05 -ZEMINA, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 05 07

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

N

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

O

17 06 -IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

O

17 08 -STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 08 01

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09 -INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 01

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

N

17 09 02

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

N

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

Spôsob zaradenia odpadov

  • Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1 do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.
  • Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.
  • Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.
  • Odpady sa členia na tieto kategórie:
  1. nebezpečné odpady, označené písmenom N
  2. ostatné odpady, označené písmenom O
  • Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.
  • Na potreby evidencie odpadov /2/ sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).
  • Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis. /3/
  • Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby