Základová jama je priestor kde sa zhotovujú základy a podzemné časti stavebných objektov. Najjednoduchšie a často používané sú svahované stavebné jamy, navrhujú sa v suchej zemine aj pod hladinou podzemnej vody, vtedy sa musí zabezpečiť odvodnenie základovej jamy. Pôdorys a rozmery výkopu sú dané rozmermi základov stavebného objektu. Nestačí ale aby výkop presne kopíroval obrys základov, po stranách je potrebné výkop rozšíriť o nevyhnutnú pracovnú plochu . Jej šírka je 0,3 až 1,6 m a závisí od náročnosti realizovaných konštrukcií a technologického postupu.

Stavebné jamy delíme na :

 • Svahované
 • Pažené
 • Tesnené
 • Kombinované
 • Ohrádzkové

Dno výkopu je vhodné spádovať prípadne umiestniť drény pre jednoduchšie odvodnenie stavebnej jamy. Počas zemných prác sa zeminy nakyprujú. Základovú škáru je potrebné chrániť pred poškodením, aby sa nezväčšilo sadanie stavby. Strojný výkop sa preto končí asi 20 cm nad základovou škárou, tesne pred betónovaním sa táto ochranná vrstva odstráni ručne. V prípade, že dno výkopu bude vystavené mrazom , nadmernému vysychaniu na slnku alebo prácou stavebných strojov je potrebné ochrannú vrstvu ponechať hrubšiu a to 0,4 až 0,8 m. Ochranná vrstva zeminy sa odstraňuje až tesne pred kladením betónových vrstiev.

Zložitá situácia nastáva ak sa základová škára nachádza pod hladinou podzemnej vody. Vtedy je potrebné počas budovania základov vodu odčerpávať . Dočasné zníženie hladiny podzemnej vody môže nepriaznivo ovplyvniť okolitú zástavbu, preto je nutné aby práce prebehli v čo najkratšom časovom období. Pri návrhu sklonov svahov pod hladinou podzemnej vody musíme vziať do úvahy nepriaznivý vplyv vody na zeminy. Sklon svahu ktorý je vystavený účinkom vody navrhujeme dvojnásobne miernejší ako v prípade suchej zeminy.


Svahy sa snažíme navrhovať čo možno najviac strmé aby sa nezvyšovali náklady na výstavbu. Sklon svahu musí byť navrhnutý tak aby sa nezosunul. Stavebné jamy bývajú otvorené pomerne krátko preto môžu byť strmšie sklony trvalých svahov. Voľba sklonu vychádza z hĺbky základovej jamy, prítomnosti podzemnej vody, povrchového zaťaženia , okolitej výstavby a podobne.


Na voľbu typu základových jám vplývajú :

 • Nároky stavebnej konštrukcie
 •  Vlastnosti základovej pôdy
 • Úroveň hladiny podzemnej vody
 • Usporiadanie staveniska
 • Ekonomické ukazovatele
 • Čas výstavby

Stavebné jamy do hĺbky 6 až 8 m
Stabilitu plytkých jám zvyčajne netreba preukazovať podrobným výpočtom, je však potrebné dodržiavať bezpečné sklony svahov. Kolmý výkop je možné zrealizovať len v súdržných zeminách a to len do maximálnej hĺbky 1,5m.

Zdroj :

 • zakladanie stavieb - Peter Turček , Jozef Hula
 • Zakládání staveb - Věra Maceková - FAST Brno
 • STN EN 1997-1  Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií.

Zobrazenia: 5849

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby