Ľudský organizmus a všetko živé na Zemi je bytostne spätý s pravidelným striedaním svetla a tmy, dňa a noci. Táto zákonitosť daná rotačným cyklom zeme, viedla v živote človeka, organizmov a rastlín k pravidelným cyklickým zmenám, biorytmom. Kvalita a množstvo denného svetla sa významnou mierou odzrkadľuje na ľudskej psychike, náladovosti , schopností a zdraví. Ultrafialová a čiastočne aj infračervená zložka denného svetla vyvoláva fotochemické  procesy, pôsobí na metabolické  pochody, tvorbu vitamínu D, pigmentáciu pokožky a ovplyvňuje imunitu pokožky. UV žiarenie pôsobí dezinfekčne, ničí baktérie a inaktivuje spóry plesní. Baktericídne pôsobenie sa prejaví tým že dezinfikuje voľné priestranstvá a vnútorné prostredie budov proti choroboplodným mikróbom. Človek prevažnú časť dňa strávi v interiéri budov, čím sa izoluje od vplyvov vonkajšieho prostredia. Denné osvetlenie nahrádzame svetlom umelým. Nedostatok denného svetla spôsobuje degradáciu životných podmienok.  Dlhodobý pobyt ľudí v priestoroch s nedostatočným denným osvetlením môže viesť ku poškodeniu fyziologických funkcií spojených s pôsobením svetla a tiež k následnému poškodeniu zdravia.

Uplatnenie požiadaviek na denné osvetlenie budov sa posudzuje podľa rôznych hľadísk :

 • Právne
 • Hygienické - zachovanie zdravých životných podmienok
 • Urbanisticko-architektonické
 • Funkčné - vytvorenie priaznivých podmienok pre daný účel využitia priestorov budov
 • Energetické - využitie slnečnej energie

Všetky tieto hľadiská je nutné uplatňovať a posudzovať spoločne, podľa charakteru budovy a jednotlivých miestností sa váha jednotlivých hľadísk mení avšak nikdy nesmie byť na úkor hľadiska právneho a hygienického.

 

Právo na denné svetlo:

Denné svetlo je bezpodmienečnou súčasťou života ľudí , z toho je možné logicky odvodiť prirodzené právo na denné svetlo. Budovy musia byť navrhnuté tak aby vytvárali vhodné prostredie pre pobyt ľudí, zároveň tiež  svojou geometriou a osadením do prostredia nesmú neúmerne zhoršovať svetelnotechnické pomery okolitej zástavbe. Preto bol vytvorený systém právnych predpisov, podľa ktorých musíme budovy navrhovať a posudzovať. Právo na denné svetlo nie je neobmedzené, ale je limitované.

Práva ochrana nároku na denné svetlo zahrňuje predovšetkým :

Zaistenie vyhovujúceho denného osvetlenia  všade tam, kde je to v záujme zdravia ľudí potrebné.

Zábrana či obmedzenie výstavby a nadstavby budov alebo iných zariadení tam, kde by dochádzalo k obmedzeniu denného osvetlenia a oslnenia v už realizovaných a užívaných budovách pod žiadané limitné hodnoty. Rovnako by sa malo postupovať aj pri ochrane pozemkov a území určených pre budúcu výstavbu.

 

Právnu ochranu na úrovni zákona zabezpečuje :

 

Právnu povahu nárokov na denné osvetlenie majú tiež stavebné normy :

 • STN 73 4301 Budovy na bývanie
 • STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

V  normách a predpisoch sa jednoznačne vymedzujú priestory, ktoré musia mať v novo navrhovaných budovách vždy vyhovujúce denné osvetlenie.

Svetelnotechnický posudok je potrebné vypracovať  už počas návrhu budovy a to hlavne pre:

 • Bytové domy, obytné miestnosti bytov
 • Izby pre dlhodobé ubytovanie a rekreáciu
 • Budovy s dlhodobým pobytom osôb, pracoviská, kancelárie a obchodné priestory
 • Budovy so zmenou účelu využitia priestorov, napríklad keď sa skladové priestory zmenia na dielňu
 • Denné miestnosti v zariadeniach pre predškolskú výchovu
 • Učebne škôl, okrem špeciálnych posluchárni
 • Vyšetrovne a lôžkové miestnosti zdravotníckych zariadení
 • Odpočinkové miestnosti a jedálne určené pre zamestnancov pracujúcich v priestoroch bez denného svetla
 • Rodinné domy s odstupom menším ako 7 m , ak sa na fasáde susediaceho domu nachádzajú okná z obytných miestností

Na dodržiavanie zákonných predpisov dozerajú , alebo by mali dozerať orgány štátnej správy a to príslušné stavebné úrady a poverené hygienické služby.Svetlotechnický posudok by mal byť samozrejmosťou každého projektu a nie len nutným dokumentom pre hygienu alebo stavebný úrad.

 

Ak potrebujete vypracovať svetlo-technický posudok neváhajte ma kontaktovať

 

Literatúra :
Rybár P : Denní osvetlení a oslunení budov. ERA. Brno 2002ISBN 80-86517-33-0
ŠEVČÍKOVÁ, M.: Svetelná technika. TU v Košiciach, Košice 1994,
STN 73 0580-1: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
STN 73 0580-2: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
STN 73 4301: 2005 Budovy na bývanie
STN EN 12665: 2003 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie.

Zobrazenia: 4372

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 16, 2011 na 12:03
A rozprávalo sa aj o nejakých novinkách alebo pripravovaných zmenách v legislatíve a normách alebo ostáva všetko postarom  ?

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Daniel Beno o Marec 16, 2011 na 11:55
Včera som sa zúčastnil školenia - Svetelnotechnický projekt teoreticky aj prakticky ktoré organizovala SSTS a aj o tomto sa tam samozrejme hovorilo ...

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Marian Polák o Marec 15, 2011 na 11:07

Ahoj, zaujíma ma to, lebo ide o staršiu budovu a majiteľ zvažuje aj túto alternatívu, lebo dodatočná montáž svietidiel alebo zmena smennosti by bola pre neho nákladnejšia.

Ak by si bola taká dobrá, ďakujem.


DIZAJNÉR
Komentár osoby Lucia Borsíková o Marec 15, 2011 na 10:56
No vzhladom k tomu, že  projekty našej firmy splnaju normy ( pokial investor vyslovene nase rady neignoruje ) s pokutami som sa nestretla, ale ak ta to zaujíma viem zistit

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Marian Polák o Marec 15, 2011 na 10:33

Zdravím Vás,

Zajímavý príspevok.

Nemáte náhodou informácie o postihoch /pokutách/ pri nedodržaní požiadavok na umelé osvetlenie na pracovisku bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch Em = 1 500 lx?


DIZAJNÉR
Komentár osoby Lucia Borsíková o Marec 14, 2011 na 13:51
Ahoj Milan, som ti veľmi povďačná, že sa venuješ aj tejto téme. Aj keď zatiaľ nie je veľmi komentovaná, pridám zopár foto, hádam sa téma rozdiskutuje.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby