Ľudský organizmus a všetko živé na Zemi je bytostne spätý s pravidelným striedaním svetla a tmy, dňa a noci. Táto zákonitosť daná rotačným cyklom zeme, viedla v živote človeka, organizmov a rastlín k pravidelným cyklickým zmenám, biorytmom. Kvalita a množstvo denného svetla sa významnou mierou odzrkadľuje na ľudskej psychike, náladovosti , schopností a zdraví. Ultrafialová a čiastočne aj infračervená zložka denného svetla vyvoláva fotochemické  procesy, pôsobí na metabolické  pochody, tvorbu vitamínu D, pigmentáciu pokožky a ovplyvňuje imunitu pokožky. UV žiarenie pôsobí dezinfekčne, ničí baktérie a inaktivuje spóry plesní. Baktericídne pôsobenie sa prejaví tým že dezinfikuje voľné priestranstvá a vnútorné prostredie budov proti choroboplodným mikróbom. Človek prevažnú časť dňa strávi v interiéri budov, čím sa izoluje od vplyvov vonkajšieho prostredia. Denné osvetlenie nahrádzame svetlom umelým. Nedostatok denného svetla spôsobuje degradáciu životných podmienok.  Dlhodobý pobyt ľudí v priestoroch s nedostatočným denným osvetlením môže viesť ku poškodeniu fyziologických funkcií spojených s pôsobením svetla a tiež k následnému poškodeniu zdravia.

Uplatnenie požiadaviek na denné osvetlenie budov sa posudzuje podľa rôznych hľadísk :

 • Právne
 • Hygienické - zachovanie zdravých životných podmienok
 • Urbanisticko-architektonické
 • Funkčné - vytvorenie priaznivých podmienok pre daný účel využitia priestorov budov
 • Energetické - využitie slnečnej energie

Všetky tieto hľadiská je nutné uplatňovať a posudzovať spoločne, podľa charakteru budovy a jednotlivých miestností sa váha jednotlivých hľadísk mení avšak nikdy nesmie byť na úkor hľadiska právneho a hygienického.

 

Právo na denné svetlo:

Denné svetlo je bezpodmienečnou súčasťou života ľudí , z toho je možné logicky odvodiť prirodzené právo na denné svetlo. Budovy musia byť navrhnuté tak aby vytvárali vhodné prostredie pre pobyt ľudí, zároveň tiež  svojou geometriou a osadením do prostredia nesmú neúmerne zhoršovať svetelnotechnické pomery okolitej zástavbe. Preto bol vytvorený systém právnych predpisov, podľa ktorých musíme budovy navrhovať a posudzovať. Právo na denné svetlo nie je neobmedzené, ale je limitované.

Práva ochrana nároku na denné svetlo zahrňuje predovšetkým :

Zaistenie vyhovujúceho denného osvetlenia  všade tam, kde je to v záujme zdravia ľudí potrebné.

Zábrana či obmedzenie výstavby a nadstavby budov alebo iných zariadení tam, kde by dochádzalo k obmedzeniu denného osvetlenia a oslnenia v už realizovaných a užívaných budovách pod žiadané limitné hodnoty. Rovnako by sa malo postupovať aj pri ochrane pozemkov a území určených pre budúcu výstavbu.

 

Právnu ochranu na úrovni zákona zabezpečuje :

 

Právnu povahu nárokov na denné osvetlenie majú tiež stavebné normy :

 • STN 73 4301 Budovy na bývanie
 • STN 73 0580 Denné osvetlenie budov
 • STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

V  normách a predpisoch sa jednoznačne vymedzujú priestory, ktoré musia mať v novo navrhovaných budovách vždy vyhovujúce denné osvetlenie.

Svetelnotechnický posudok je potrebné vypracovať  už počas návrhu budovy a to hlavne pre:

 • Bytové domy, obytné miestnosti bytov
 • Izby pre dlhodobé ubytovanie a rekreáciu
 • Budovy s dlhodobým pobytom osôb, pracoviská, kancelárie a obchodné priestory
 • Budovy so zmenou účelu využitia priestorov, napríklad keď sa skladové priestory zmenia na dielňu
 • Denné miestnosti v zariadeniach pre predškolskú výchovu
 • Učebne škôl, okrem špeciálnych posluchárni
 • Vyšetrovne a lôžkové miestnosti zdravotníckych zariadení
 • Odpočinkové miestnosti a jedálne určené pre zamestnancov pracujúcich v priestoroch bez denného svetla
 • Rodinné domy s odstupom menším ako 7 m , ak sa na fasáde susediaceho domu nachádzajú okná z obytných miestností

Na dodržiavanie zákonných predpisov dozerajú , alebo by mali dozerať orgány štátnej správy a to príslušné stavebné úrady a poverené hygienické služby.Svetlotechnický posudok by mal byť samozrejmosťou každého projektu a nie len nutným dokumentom pre hygienu alebo stavebný úrad.

 

Ak potrebujete vypracovať svetlo-technický posudok neváhajte ma kontaktovať

 

Literatúra :
Rybár P : Denní osvetlení a oslunení budov. ERA. Brno 2002ISBN 80-86517-33-0
ŠEVČÍKOVÁ, M.: Svetelná technika. TU v Košiciach, Košice 1994,
STN 73 0580-1: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
STN 73 0580-2: 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
STN 73 4301: 2005 Budovy na bývanie
STN EN 12665: 2003 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie.

Zobrazenia: 4086

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 16, 2011 na 12:03
A rozprávalo sa aj o nejakých novinkách alebo pripravovaných zmenách v legislatíve a normách alebo ostáva všetko postarom  ?

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Daniel Beno o Marec 16, 2011 na 11:55
Včera som sa zúčastnil školenia - Svetelnotechnický projekt teoreticky aj prakticky ktoré organizovala SSTS a aj o tomto sa tam samozrejme hovorilo ...

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Marian Polák o Marec 15, 2011 na 11:07

Ahoj, zaujíma ma to, lebo ide o staršiu budovu a majiteľ zvažuje aj túto alternatívu, lebo dodatočná montáž svietidiel alebo zmena smennosti by bola pre neho nákladnejšia.

Ak by si bola taká dobrá, ďakujem.


DIZAJNÉR
Komentár osoby Lucia Borsíková o Marec 15, 2011 na 10:56
No vzhladom k tomu, že  projekty našej firmy splnaju normy ( pokial investor vyslovene nase rady neignoruje ) s pokutami som sa nestretla, ale ak ta to zaujíma viem zistit

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Komentár osoby Marian Polák o Marec 15, 2011 na 10:33

Zdravím Vás,

Zajímavý príspevok.

Nemáte náhodou informácie o postihoch /pokutách/ pri nedodržaní požiadavok na umelé osvetlenie na pracovisku bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch Em = 1 500 lx?


DIZAJNÉR
Komentár osoby Lucia Borsíková o Marec 14, 2011 na 13:51
Ahoj Milan, som ti veľmi povďačná, že sa venuješ aj tejto téme. Aj keď zatiaľ nie je veľmi komentovaná, pridám zopár foto, hádam sa téma rozdiskutuje.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby