Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS)  predstavila novelu Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorá vyplýva z konkrétnych bodov Programového vyhlásenia vlády. Novela obsahuje  mimo iné otázku trestného postihu za realizáciu čiernych stavieb a poškodzovanie kultúrnych pamiatok. Zmeny by mali byť účinné od 1. septembra 2011.

Novela Trestného zákona

Zmeny v Trestnom zákone sú reakciou na aktuálne udalosti, resp. potreby vyplývajúce z praxe. Návrh novely Trestného zákona predstavuje nástroje trestnoprávnej ochrany:

 -    riadneho výkonu volebného práva občanov, ktoré je v posledných rokoch porušované najčastejšie prvkami tzv. volebnej korupcie prostredníctvom kupovania voličských hlasov,

 -    zachovania kultúrneho fondu ochranou nehnuteľných kultúrnych pamiatok a archeologických vykopávok a nálezísk,

-    riadneho výkonu funkcií verejných činiteľov pri správe a riadení verejných záležitostí zavedením trestnoprávnej ochrany pred nedbanlivostnými konaniami, ktorými sú spôsobené vysoké škody,

 -    riadneho výkonu stavebného konania zavedením trestnosti postavenia novej stavby alebo jej časti bez stavebného povolenia, pričom nejde o jednoduchú alebo drobnú stavbu podľa stavebného zákona ak páchateľ týmto konaním spôsobí vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb,

-    zvýšením ochrany nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní.

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR je v tejto časti premietnutá aj v návrhu zavedenia obligatórneho trestu prepadnutia majetku vo vzťahu k vybranej skupine trestných činov. Novonavrhované ustanovenie § 58 ods. 3 reaguje v kontexte ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky na potrebu dôslednejšieho majetkového postihu páchateľov spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov, pričom sú reflektované medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky.

Za tzv. čierne stavby trest až do 5 rokov

Nedostatočná účinnosť administratívnoprávneho postihu uskutočňovania tzv. čiernych stavieb bez stavebného povolenia vyvolala potrebu zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu – neoprávnené uskutočňovanie stavby. Cieľom novonavrhovaného ustanovenia je trestnoprávne postihnúť konanie spočívajúce v zriadení novej stavby alebo jej časti (prístavba, nadstavba) bez stavebného povolenia. Pre právne posúdenie bude pritom rozhodujúci stav a klasifikácia stavby po realizácii stavby, resp. jej časti. Predmetom trestnoprávneho postihu bude iba neoprávnené zriadenie inej ako jednoduchej a drobnej stavby – stavby a ich klasifikáciu definuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na dva roky. Na tri roky až päť rokov sa potrestá páchateľ, ak neoprávnene postaví stavbu alebo jej časť a ak bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo inak postihnutý (t.j. aj priestupok).

 

zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Zobrazenia: 1044

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 5, 2011 na 12:58

Pôvodný vládny návrh novely stavebného zákona, ktorý mal sprísniť postihovanie nelegálnych stavieb od 1. novembra, pri hlasovaní v parlamente koncom júna neprešiel do druhého čítania pre nesúhlas SaS. Nový návrh zákona v tej istej veci možno podať do parlamentu najskôr o šesť mesiacov od neschválenia predchádzajúceho návrhu, čiže najskôr koncom tohto roka.

Ministerstvo dopravy a výstavby má k poslaneckému návrhu novely stavebného zákona viaceré námietky. "Návrh poslancov chce doplniť taxatívne stanovené tituly na odstránenie stavby o všetky také stavby, ktoré sú postavené bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia na cudzom pozemku a bez písomného súhlasu majiteľa pozemku," uvádza sa v stanovisku odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania na ministerstve. Vykonať by to mala pritom obec pod rizikom finančnej sankcie na náklady stavebníka, ak stavebník takúto stavbu neodstráni sám. Pokiaľ by obec nekonala, bude povinná zaplatiť vlastníkovi pozemku pokutu 100 eur za každý mesiac, za ktorý nekoná.

"Podľa zámeru poslancov by sa tieto opatrenia mali vzťahovať predovšetkým na stavby v rómskych osadách, ale text novely je formulovaný tak, že sa vzťahujú na všetky druhy stavieb - aj na bytové domy, rodinné domy, stavby na podnikanie a služby, na všetky líniové stavby vrátane diaľnic a ciest pre motorové vozidlá," upozornil ďalej uvedený odbor s tým, že toto nie je v poslaneckom návrhu doriešené. Môžu tým byť podľa neho neprimerane dotknuté aj stavby, ktoré sa ocitli na cudzích pozemkoch spravidla v dôsledku nesprávneho zamerania stavby, posunov pri realizácii či majetkovoprávnych sporov.

Návrh poslancov navyše nedoriešil kolíziu s Občianskym zákonníkom, podľa ktorého súd môže upraviť vzťahy medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak ako odstránením stavby, napríklad zriadením vecného bremena. Okrem toho návrh neprimerane zasahuje do kompetencií a financií obcí, keď určuje pokutu, ktorú by obec mala zaplatiť vlastníkovi pozemku, ak stavebník poruší zákon. "Pričom obec by znášala náklady na odstránenie stavby a ešte aj sankcie, čo je absolútne nevhodné riešenie," tvrdí rezortný odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania. Ministerstvo preto odporúča päť opatrení na odstránenie nedostatkov v návrhu poslancov.

Pokiaľ ide o prípravu komplexného návrhu nového stavebné zákona, ministerstvo ho má podľa plánu legislatívnych úloh vlády predložiť v treťom štvrťroku 2012. Ministerstvo tvrdí, že po troch desaťročiach platnosti terajšieho stavebného zákona je nový veľmi potrebný. "Cieľom nového stavebného zákona má byť zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích konaní podľa novej diferenciácie stavieb," uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby. Zároveň majú byť posilnené nástroje kontroly sledujúcej uskutočňovanie stavby s dôrazom na zvýšenie účinnosti boja proti čiernym stavbám a odstránenie zistených nedostatkov.


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o August 13, 2011 na 12:34
Nový návrh na sprísnenie postihov za čierne stavby sa možno opäť dostane do parlamentu, ale už v inej podobe. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hľadá možnosti ako to dosiahnuť skôr než do konca roka. Po tom, čo vládna novela stavebného zákona, zameraná na tvrdšie sankcie nepovolených stavieb, neprešla v parlamente koncom júna do druhého čítania pre hlasovanie poslancov za SaS, môže parlament o tom istom návrhu rokovať najskôr o šesť mesiacov od jeho zamietnutia.

"Hľadáme spôsob, ako túto tému spojiť s ďalšími záležitosťami v územnom konaní a stavebnom poriadku, aby sme ju mohli znovu riešiť. Považujem ju za akútnu a veľmi dôležitú. Druhá možnosť je počkať na pripravovanú zmenu celého stavebného zákona. To by trvalo dlhšie, pričom problém čiernych stavieb je na Slovensku veľmi rozšírený," povedal pre agentúru SITA minister dopravy Ján Figeľ (KDH). Ministerstvo podľa neho už začalo diskusiu na odbornej úrovni, ako tento legislatívny výpadok riešiť.

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Jún 13, 2011 na 13:08
Najvyššie pokuty za čierne stavby môžu dosiahnuť v prípade priestupku 170 tis. eur a pri správnom delikte 350 tis. eur. Pôjde o postihy stavebníkov za uskutočňovanie stavieb v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia. Ak pravidlá opakovane porušia pri priestupku do jedného roka a pri správnom delikte do dvoch rokov, môžu dostať dvojnásobne vyššie pokuty, teda 340 tis. eur a 700 tis. eur. S prísnejšími sankciami za nepovolenú stavebnú činnosť počíta návrh malej novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami. Novelu s navrhovanou účinnosťou 1. novembra predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (KDH). Ide v poradí o 28. novelizáciu stavebného zákona schváleného ešte v roku 1976.
Komentár osoby Martin Procházka o Apríl 7, 2011 na 16:11
to by musel byť každý, keďže sa aj z novín o nejakej dozvieš, ale nenahlásiš, myslím že základ je vôbec o tom diskutovať a vypočuť si oba názory :) - http://komentare.sme.sk/c/5839768/ad-stavebnik-nepriatel-statu.html (ako reakcia na dnešný článok Najvačší nepriateľ stavebníka je stavebník)

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Apríl 7, 2011 na 10:26

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal návrh novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Cieľom tejto úpravy podľa predkladateľa má byť podrobnejšia a presnejšia úprava štátneho stavebného dohľadu, sprísnenie režimu nepovolených stavieb ako i väčšia adresnosť a efektivita ukladaných sankcií.

Matreiál je dostupný na https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=1..., pričom pripomienkovať je ho možné do 8.4.2011.


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 28, 2011 na 22:12

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo malú novelu stavebného zákona, ktorá má vo väčšej miere pokutovať čierne stavby a rozširuje okruh zodpovedných osôb.

Spolu s novelou trestného zákona, ktorá zavádza až päťročný trest odňatia slobody za nelegálne stavby a obchádzanie stavebného konania, by mala prispieť k obmedzeniu stavieb, ktoré vznikajú bez stavebného povolenia.

Novela upravuje výkon štátneho dohľadu a opatrenia na zastavenie nelegálnych stavebných prác, najmä zavedením nových mechanizmov proti osobám, ktoré vykonávajú činnosti stavieb," vyhlásil minister dopravy Ján Figeľ.

Doteraz bola zodpovednosť za čiernu stavbu len na stavebníkovi, po novom by mala prejsť na všetky subjekty zainteresované na stavbe, ako sú zhotoviteľ, geodet, kartograf, stavbyvedúci či stavebný dozor.

"Všetci budú mať povinnosť zodpovedať za legálnosť stavby," povedal generálny riaditeľ Sekcie výstavby a bytovej politiky Pavol Baxa. Zefektívniť sa má aj štátny stavebný dohľad.

Oznamovať nelegálnosť stavby budú musieť všetky subjekty štátu či obce, ktoré s ňou prídu do styku. "Stavebný úrad bude musieť bezodkladne vydať rozhodnutie o zastavení stavby, ktoré nebude mať odkladný účinok a bude platiť okamžite," dodal Baxa.

Pokuty do 350-tisíc

Novela má výrazne sprísniť aj pokuty. Sankcia za porušenie zákona sa môže po novom vyšplhať až do výšky 350-tisíc eur.

"Účasť na čiernych stavbách bude drahý a veľmi nebezpečný biznis. Ani zaplatením pokuty sa však nikto nevykúpi a nesúlad treba odstrániť," priblížil generálny riaditeľ sekcie výstavby.

Výška sankcií bude rozlíšená podľa toho, o ktorého účastníka stavby ide. "Čiže budú sankcie voči stavebníkovi, zhotoviteľovi stavby, voči stavebnému dozoru, stavbyvedúcemu, geodetovi a kartografovi," ozrejmil.

Jednou z nových sankcií, ktoré zákon zavádza je odstavenie od dodávok energie. "Ak sa však dodávateľ energie rozhodne, že bude naďalej dodávať energie, tak sa budú vzťahovať sankcie aj na neho," dodal Baxa.

V prípade nedodržiavania nariadení stavebného úradu, môžu byť jednotlivým živnostníkom či právnickým osobám odobraté licencie na vykonávanie ich činností.

Zákon však nebude retroaktívny a tak všetky správne konanie voči nelegálnym stavbám začaté pred jeho účinnosťou dobehnú podľa pravidiel platného zákona, ktorý má už 35 rokov.

Ministerstvo výstavby pripravuje aj veľkú novelu stavebného zákona, tá však neuzrie svetlo sveta skôr ako v budúcom roku. Mala by zjednodušiť aj proces smerujúci k zbúraniu čiernych stavieb. V súčasnosti o tom musí rozhodnúť súd.

zdroj : www.aktualne.centrum.sk


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Marec 22, 2011 na 9:50
Celkom by ma zaujímalo či bude mať zákon spätnú platnosť :-) a či to zo mňa bude robiť spolupáchateľa keď viem o čiernej stavbe a nenahlásim ju :-D

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby