Výstavba priemyselných parkov, logistických centier, výrobných a skladových hál zaberá najväčšie plošné zástavby v dnešnej dobe. Výskyt následne zistených porúch týchto stavieb je rôznorodý. Najčastejšie sa vyskytujúce porušenie nastáva v zachovaní stability betónových podláh, resp. ich podložia. Len malá zmena v systémovom zhotovení podložia pri výstavbe vyvoláva po odovzdaní diela problém a ťažko sa hľadá vinník zodpovedný za zistený nedostatok. Vplyv pre vznik poruchy v určitej miere spôsobuje aj následné náhodné , niekedy až cyklické preťažovanie dopravnými prostriedkami hlavne v komunikačných častiach. Znehodnotenie stability podložia, umiestnených  hlavne v blízkosti vodných tokov nastáva aj podmokom pri zvýšených zrážkových úhrnoch.

 

 Pri zistení nestability - pohybu podlahy je potrebné pristúpiť k jej sanácii, nakoľko zotrvanie vyvolá postupnú degradáciu betónových dilatovaných častí formou nekontrolovaných zlomov.

 Riešenie opravy takto porušených konštrukcií sa podarilo na viacerých stavbách realizovať technológiou  tlakovej mikroinjektáže.

 Systém spočíva v tlakovom vpravení vhodných polyuretánových živíc priamo do podložia podlahy, čím dosiahneme trvalé spevnenie štrkového lôžka. Výber polyuretánovej živice pre použitie konkrétnej stavby sa odvíja od  dopredu zistenej miery poškodenia podložia. Polyuretánová živica po ukončení polyadície musí mať vode odolné a požadované pevnostné vlastnosti. Životnosť týchto látok presahuje hranicu 60 rokov a trvalo ostávajú nemenné aj chemicky agresívnom prostredí.

 

 Technická aplikácia spočíva v prevedení vrtov o Ø 8 - 10mm v šachovnicovom polohopise na sanovanej ploche. Vrty je možné bežne prevádzať vrtákmi dĺžky do 1000mm. Do vŕtaných otvorov sa vsunie primerane dlhá utesnená oceľová ihla a postupne sa tlakovo aplikuje injektážna látka. Jej postupným vysúvaním s udržiavaným prietokom živica preniká v celom horizonte podložia. Po ukončení plnenia ihlou sa do otvoru v betóne osadí špeciálny polykarbonátový injektážny paker, cez ktorý sa vysokým tlakom dotlačí tvrdá expanzná živica prenikajúca aj do trhliniek ≤ 0,1mm. Ustálenie reakcie, polyadície nastáva do 24 hodín.

Použitie polykarbonátových pakrov typ RPP, oproti klasickým kovovým pakrom, umožňuje okamžité vyspravenie povrchu betónovej plochy.

V praktickom využití pri prevedení týchto prác sa nám najlepšie osvedčili jedno zložkové plyuretánové živice belgického výrobcu ADCOS NV - PURINJECT SOIL v kombinácii s PURINJECT 1C115 ECO.

 Forma tejto opravy je vysoko efektívna, rýchla a finančne menej nákladná.

 Technológia umožňuje aj elegantné prispôsobenie potreby zvýšenia nosnosti lokálnych miest v priemyselných halách pri osadzovaní nových strojných zariadení.

 

AQUAIZOLING

Tenisová 11

971 01 PRIEVIDZA

Tel.: 046 5438010,                                                                            http:// www.aquaizoling.sk

        046 5438011

GSM: 0904515100,  0903510100                                                 E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk 

Zobrazenia: 1169

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby