Stavebné konanieje osobitným druhom správneho konania, ktoré upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku resp. stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov, a to vo svojej druhej časti označenej ako stavebný poriadok. Stavebné konanie tak môžeme charakterizovať ako postup v tej časti stavebného poriadku, v ktorej stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu stavebníka alebo na jej zmenu a na udržiavacie práce na nej. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu (§54).

Účastníkmi stavebného konaniasú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb  ale to len v prípade, ak tieto ich práva môžu byť  stavebným povolením priamo dotknuté. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie účel a čas trvania, rovnako tak sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách, ak stavebný zákon alebo jeho vykonávacie predpisy či osobitné predpisy neustanovujú inak. Prípady kedy sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžadujú sú uvedené v § 56 tohto zákona.

Začať konanie o stavebnom povoleníje možné iba na návrh stavebníka, uplatňuje sa tu teda dispozičná zásada. Táto zásada platí aj pri začatí konania o prípadnom predĺžení platnosti stavebného povolenia, naopak pri začatí konania o dodatočnom povolení stavby sa uplatňuje zásada oficiality, teda v prípade, že stavebný úrad zistí, že stavba sa realizovala bez stavebného  povolenia začne konania  o dodatočnom povolení stavby z vlastného podnetu.

Žiadosť o stavebné povoleniepodáva stavebník miestne príslušnému stavebnému úradu spolu s dokladmi a požadovanou dokumentáciou. Stavebné konanie je začaté dňom, kedy žiadosť stavebníka došla stavebnému úradu príslušnému rozhodnúť o stavebnom povolení. Obsahom tejto žiadosti je :

- meno, priezvisko a adresu( ak ide o FO), názov a sídlo (PO) stavebníka,

-  druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a v prípade dočasnej stavby dobu jej trvania,

- parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti, parcelné čísla susedných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko

- meno, priezvisko a adresu alebo názov a sídlo projektanta,

- údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocne

- základné údaje o stavbe, zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.


Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje tiež účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej ukončenia, pripájajú sa aj doklady ako: list vlastníctva, v prípade, že vlastníctvo k pozemku nepreukázal stavebník v územnom konaní, stanoviská dotknutých orgánov a projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou. Ak dokumentácia alebo žiadosť o stavebné povolenie neposkytuje dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej, alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, tak stavebný úrad vyzve stavebníka, aby tieto nedostatky v primeranej lehote odstránil, inak stavebné konanie zastaví.

Stavebný úrad stavebné konanie zastavív prípade, ak nastane čo len jeden z dôvodov ustanovených v § 60 ods.2 stavebného zákona. Konanie zastaví rozhodnutím.

 Dôvody, pre ktoré stavebný úrad zastaví stavebné konanie sú, ak stavebník :

-          nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,

-          nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa §58 ods. 2 až 4,

-          nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa ods. 1,

-          neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia

-          vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,( ak stavebník vzal svoju žiadosť o stavebné povolenie späť, nemožno sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať, ak sa stavebné konanie netýka iného účastníka konania alebo ak so späťvzatím súhlasia ostatní účastníci stavebného konania),

-          začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.


-          Plánovaná výstavba zhoršuje svetlo technické pomery okolitých stavieb a dočasne nezastavaných pozemkov pod normov stanovené hodnoty.

Ak nenastal dôvod, pre ktorý by sa stavebné konanie zastavilo, tak stavebný úrad oznámi začatie stavebného konanie dotknutým orgánom štátnej správy, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a všetkým známym účastníkom stavebného konania. Počas stavebného konania stavebný úrad skúma, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a ďalšieho verejného záujmu. Posudzuje sa aj dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, požiadavky na komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie a ďalšie skutočnosti ustanovené stavebným zákonom, ako napr. či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou, ak zhotoviteľ stavby bude určený výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z niektorých hľadísk uvedených skôr aj účinky budúcej prevádzky, technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava.

Ak neprichádza do úvahy zastavenie konania, stavebný úrad ukončí stavebné konanie v prvom stupni tým, že :

-          žiadosť o stavebné povolenie zamietne , ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené zákonom alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí,

-          alebo vydá stavebné povolenie.

Stavebné povolenieje individuálny správny akt, na ktorý používa stavebný poriadok legálny pojem rozhodnutie, je teda rozhodnutím, ktoré je výsledkom stavebného konania.

Je to individuálny správny akt meritórny ( rozhodnutie vo veci), z hľadiska právnych účinkov konštitutívny s účinkami ex nunc teda následnými, z hľadiska časových účinkov na obmedzené trvanie sa stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, (pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil začatie stavby na dlhšiu lehotu), z hľadiska okruhu osôb, ktoré zaväzuje je to akt ad rem ( teda oprávňuje a zaväzuje každého, kto je v rovnakej právnej situácii, ako je pôvodný adresát).

Toto rozhodnutie, ktoré je výsledkom stavebného konania a má zásadne písomnú formu musí byť v súlade so stavebným zákonom a ostatnými právnymi predpismi a musí ho vydať stavebný úrad na to príslušný, musí tiež vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu a obsahovať predpísané náležitosti.

Použitá literatúra:

zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku

Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť, druhé vydanie, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti, Bratislava 2009

 

Autor : Katarína Molčanová

Zdroj :www.pravnarevue.sk

Publikované so súhlasom autora

Čítaj tiež :Stavebné povolenie - ako a kde ho vybaviť

Zobrazenia: 3711

Komentár

Komentár osoby Martin Procházka o Január 14, 2011 na 13:49
alebo aby sa stal z priestupku trestný čin ?
Komentár osoby Martin Procházka o Január 14, 2011 na 13:35
Dobrý deň, tak to už naozaj nie je niečo v poriadku so zákonmi, ak samotní odborníci doporučujú požiadať o dodatočné povolenie kôli ušetreniu času :-( (čo je vlastne logické - ísť cestou menšieho odporu) , ak ani stavebná polícia nie je riešenie - ako píšete tu v komentári: zastavme čiernu výstavbu , čo by bolo riešením ? konečne nejaké odstránenie takejto stavby pre výstrahu ostatným, alebo riešenie jednoducho neexistuje, pretože všetci sú vlastne spokojní a šetria čas (peniaze) ?

ARCHITEKT
Komentár osoby Igor Krpelán o Január 14, 2011 na 10:38

Na Slovensku je ideálne, rozhodne lacnejšie a menej náročné na čas postaviť stavbu bez stavebného povolenia a neskôr, ak si to niekto vôbec všimne, požiadať o dodatočné povolenie stavby § 88a stavebného zákona. Ak nie je stavba v rozpore s verejným záujmom (nedostatočné definovaný pojem), stavba bude povolená. Výhoda tohoto postupu je v tom, že podmienky na stavu sa už nekladú, len sa konštatuje realita, na rozdiel od riadneho stavebného konania, v rámci ktorého sú podmienky určené. Odstránenie stavby podľa § 88a odst. 2, sa na Slovensku zásadne neuplatňuje. Ďalšou výhodou dodatočného povolenia stavby, ak je postavená na cudzom pozemku, alebo naň zasahuje, je možnosť vydržania (legálneho prisvojenia), stačí keď stavebník vysloví po 10 rokoch domnienku, že pozemok je jeho a v súdnej praxi na Slovensku môže byť domnienka povýšená nad majetkoprávne doklady skutočné vlastníka. Uvedené tvrdenie ja mojou vlastnou skúsenosťou, ktorú využívam, ako autorizovaný architekt, pri jednaní s klientmi, ktorým odporúčam zvážiť zmysel riadneho stavebného konania, ktoré je v Slovenských podmienkach vďaka latentnému stavu stavebných úradov, pre stavebníka kontrapruduktívne! Prípadným záujemcom ktorý považujú uvedené fakty za ťažko uveriteľné, môžem poskytnúť rozhodnutia Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne, Krajského stavebného úradu v Žiline, Okresného súdu v Dolnom Kubíne, Krajského súdu v Žiline, Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne 

Igor Krpelán   

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby