Implementácia technológií virtuálnej reality do procesov obstarávania stavieb – prípadové štúdie

Vývoj nových technológií je v súčasnej dobe závratný. K tomuto vývoju vo výraznej miere prispelo využívanie výpočtovej techniky takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Jedným z fenoménov technologického pokroku  súčasného obdobia sú virtuálno-realitné systémy. Tieto systémy našli a stále nachádzajú nové uplatnenie v medicíne, vojenskom priemysle, automobilovom priemysle, ale tiež v stavebníctve a architektúre. Cieľom tohto príspevku je poukázať na implementáciu nástrojov virtuálnej reality do procesu obstarávania stavieb.

Úvod

V súčasnosti sa v stavebnom inžinierstve čoraz častejšie stretávame s konceptom trojrozmerného (3D) digitálneho priestoru čo malo v posledných rokoch za následok rapídny vývoj technológií v oblasti virtuálnej reality (VR). Virtuálno-reálny systém predstavuje interaktívny počítačový systém, vytvárajúci ilúziu v danom čase neexistujúceho, len syntetizovaného priestoru, alebo ešte presnejšie môžeme hovoriť o tzv. dokonalej simulácii v prostredí tesného spojenia človek-výpočtový systém. Zákazník si často nevie vopred predstaviť vzhľad nehnuteľnosti a v procese jej realizácie dochádza ku finančne náročným korekciám. V horšom prípade nie je možné tieto korekcie vzhľadom na fázu realizácie projektu už realizovať. Práve toto robí stavebníctvo oblasťou, kde nástroje virtuálnej reality nachádzajú obrovské uplatnenie.

Vývoj nástrojov virtuálnej reality podporujúcich obstarávanie stavieb

       Prezentované nástroje virtuálnej reality (Obr. 1) boli vyvíjané celé obdobie trvania projektu (2012-2017) a verifikované v praxi pri procese obstarávania developerských projektov na Slovensku aj v zahraničí.

Obrázok 1. Vyvinuté nástroje virtuálnej reality v jednotlivých fázach obstarávania projektu

1. Vývoj nástrojov podporujúcich obstarávanie stavieb v predprojekčnej a projekčnej fáze

       V štádiu návrhu stavby môžeme hovoriť o podpore moderných IKT technológií už v procese formovania myšlienky projektu. Investor môže využiť nástroje spracovania virtuálnej reality a v simulačnom prostredí navrhovať základné hmoty objektu.

 

     1.1 Virtuálne zariaďovanie interiéru bytu Šafranová záhrada Košice - Safran Interior Designer

       Virtuálne zariaďovanie interiéru bytu je nástroj, ktorý bol vyvíjaný v roku 2013 a verifikovaný na developerskom projekte Šafranová záhrada, kde boli byty zariaďované pomocou viac ako sto typov zariadenia značky IKEA (Obr. 2). Nástroj 4 disponuje tiež možnosťou v reálnom čase upravovať farebné a materiálové riešenie podláh a stien. Návrh môže následne investor korigovať vo VR pomocou zobrazovacieho zariadenia Oculus Rift a skenovacieho zariadenia KINECT. Aplikácia umožňuje tiež generovanie položkovitého rozpočtu.

Obrázok 2. Nástroj pre dizajnovanie interiéru vo virtuálnej realite

       Nástroj prešiel úpravami (2015-2017) kedy sa vylepšila grafika aplikácie a doplnila sa funkcionalita ovládania aplikácie cez gestá, bez potreby vstupnej periférie. K tomuto cieľu nám poslúžilo zariadenie Leap Motion. Ide o malé periférne zariadenie, ktoré gestá rúk mení prostredníctvom skenovania na počítačové príkazy a ktoré je upevnené na okuliaroch Oculus Rift (Obr. 3).

Obrázok 3. Virtuálne spracovanie pomocou gest pomocou zariadenia Oculus Rift DK2 a Leap Motion

     1.2 Virtuálne spracovanie objemovej štúdie stavieb, vrátane zariadenia  interiéru - Cube !T

       Druhý nástroj virtuálnej reality, pracovne nazvaný Cube !T, bol vyvíjaný v roku 2014 a umožňuje v prostredí virtuálnej reality namodelovať projektovanú stavbu z priestorových modulov v rámci priestorového členenia stavby a tiež jej dispozičného riešenia (Obr. 4). Následne umožňuje zariadiť interiér projektovanej stavby pomocou viac ako sto typov zariadenia značky IKEA (tieto prvky môže ľubovoľne po interiéri rozmiestňovať).  Aplikácia umožňuje taktiež generovanie položkovitého rozpočtu v rámci konštrukcie stavby a zariadenia interiéru.

Obrázok 4. Ukážka v exteriérovom režime

2. Vývoj nástrojov podporujúcich obstarávanie stavieb v projekčno-realizačnej fáze – Paseo VR Tour

 

       Pre košického developera Paseo Development sme v roku 2015 testovali kľúčové marketingové nástroje založené na VR, pre projekt bytového domu s 55 bytmi Paseo Grunty. Táto aplikácia umožňuje klientovi ešte pred realizáciou stavby:

  • voľne sa prechádzať po celom objekte bytového domu,
  • vchádzať do každej miestnosti a podzemnej garáže bytového domu,
  • virtuálne zariaďovať každý byt nábytkom z databázy, dostávať informácie o každom byte po vstupe doň,
  • vnímať orientáciu vzhľadom na svetové strany vďaka real-time severke, voľne sa prechádzať po okolí objektu,
  • sledovať výhľad z každej okennej konštrukcie a terás bytového domu,
  • spolu s architektom developera spoločne prechádzať objektom a diskutovať na predajnom mieste alebo online.

Obrázok 5. A-Grafické používateľské rozhranie VRDEDO, B-Menu teleportu vo virtuálnom prostredí stavby

       V roku 2016 bola vyvinutá druhá verzia tohto nástroja, ktorá okrem už spomínaných funkcionalít bola doplnená o detailnejšiu a kvalitnejšiu celkovú grafiku spracovania. Doplnené boli dynamické prvky ako autá v pohybe, pohybujúci sa ľudia a zvieratá a dynamická simulácia slnka. Dynamická simulácia slnka umožnila prezentovať pohyb slnka v rôznych fázach roka a dňa, či už v rámci exteriéru, ale aj v rámci interiéru. Klient tak má možnosť vnímať presvetlenie interiéru v každej miestnosti stavby v každom ročnom období (po mesiacoch) a v rôznej fáze dňa (po hodinách). Užitočným doplnkom je aj voľná manipulácia s kamerou okolo objektu a v interiéroch z vtáčej perspektívy (Obr. 6).

Obrázok 6. Druhá verzia nástroja Paseo VR Tour s úpravami grafiky a funkcionalít

Zobrazenia: 266

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby