Právne predpisy

STAVEBNÉ ZÁKONY

Zákon 50 z roku 1976 pojednáva o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, skladá sa z deviatich oddielov


Zákon 237z roku 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí 1) uvedených v odseku 2


Vodný zákon pozostáva z trinástich základných častí a obsahuje 3 prílohy.


Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.


Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu:

- rozhodnutí podľa zákona, návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť, hlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.


Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností.


osobami s obmedz. schopnosťou pohybu a orientácie

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 143 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu

a) rozhodnutí podľa zákona ,

b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,

c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

 

 

Táto vyhláška ustanovuje technické podmienkya požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

Táto vyhláška ustanovuje lehoty čistenia komína,dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol.


 

Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sapoužívajú tieto hodnotenia energetickej hospodárnosti budov ďalej len hodnotenie: a) projektové hodnotenie,b) normalizované hodnotenie ac) prevádzkové hodnotenie.

 

 

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobnosti o:
a. hygienických požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné
členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania.
b. požiadavkách na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov.
c. požiadavkách na výživovú hodnotu pokrmov
d. požiadavkách na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní a na obsah dokumentácie o
odobratých vzorkách.
e. požiadavkách na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek zamestnancami
zariadenia spoločného stravovania.Týmto nariadením vlády sa ustanovujú podrobnosti o priestorovom usporiadaní, funkčnom členení, vybavení a prevádzke škôl a školských zariadení, o režime dňa, stravovania, o pitnom režime a o výchovno - vzdelávacej činnosti v týchto zariadeniach a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku.

 

ZÁKONY O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinya o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákonač. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákonač. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákonač. 24/2006 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa menía dopĺňa


Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych spoločenstiev. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinností právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.


Vyhláška ustanovuje Katalóg odpadov, ktorý obsahuje:

a. zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov
b. zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru
c. zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru
d. zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov


Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sapoužívajú tieto hodnotenia energetickej hospodárnosti budov ďalej len hodnotenie: a) projektové hodnotenie,b) normalizované hodnotenie ac) prevádzkové hodnotenie.


 

AUTORSKÝ ZÁKON

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“) a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“) a zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.


 

Zákon pozostáva z piatich častí:
Prvá časť - všeobecné ustanovenia
Druhá časť - autorizované osoby
Tretia časť - spoločné ustanovenia
Štvrtá časť - samospráva architektov a inžinierov
Piata časť - prechodné a záverečné ustanovenia

 

KATASTRÁLNE ZÁKONY

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.

Zákon obsahuje osem častí


Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Novela zákona bola uverejnená v Zbierke zákonov č. 51/2010 strana 754. Právny predpis mení a dopĺňa zákon č.162/1995 Z.z. (o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon))


Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav


Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu.


V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov.

Zákon obsahuje 4 časti.

ZÁKONY O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách


Obsahuje súbor geodetických informácii

 

Nariadenie vlády, ktorým sa upravujú zásady a postup Slov. pozemkového fondu pri poskytovaní reštitučných náhrad podľa zákon 229/1991 Z.z.

CESTNÝ ZÁKON

Tento zákon upravuje výstavbu, užívaniea ochranu pozemných komuni káci í , práva a povi nnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ichužívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach pozemných komunikácií.

Zákon sa skladá zo 6 častí.

ZÁKON O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.


ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Zákon sa skladá zo 6 častí.

ZÁKON O POUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

 

Zákon ustanovuje:
a. ochranu vlastností a funkcií poľnohosp. pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a
poľnohospodárskeho využívania
b. ochranu enviromentálnych funkcií poľnohosp. pôdy
c. ochranu výmery poľnohosp. pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohosp. použitie
d. postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. použitie
e. sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom

 

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby