Všetky články označené 'pravo' (31)


STAVEBNÝ DOZOR
Stavebné povolenia cez web?

Dnešné HN uverejnili nasledovnú správu: "Stavebné konanie má byť do dvoch rokov elektronizované. Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) podpísal v pondelok žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt elektronizácie stavebného poriadku a územného plánovania. „Vďaka tomuto projektu…

Pokračovať

Pridané osobou Ladislav Mihálik dňa Marec 14, 2012 o 9:00 — 3 komentáre(-ov)


ARCHITEKT
„Konanie v rozpore so zákonom, má oporu v zákone!?“

Zdanlivá absurdita, nie len že je zakotvená v príslušných právnych normách, ale je výdatne využívaná v praxi nášho súdneho systému a zložkami štátnej správy. Ako príklad uvediem uplatňovanie Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov. Podľa § 54 uvedeného zákona sa stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžu… Pokračovať

Pridané osobou Igor Krpelán dňa September 26, 2011 o 13:00 — 3 komentáre(-ov)

Predmet stavebného konania a vybrané súvisiace otázky

V praktickom živote sa najviac frekventovaným omylom stáva omyl nesprávneho definovania predmetu konania. Sme svedkami toho, že správne konanie[i] sa stáva prostriedkom, cez ktorý sa snažia účastníci riešiť iné, ako administratívno-právne vzťahy (napr. majetkovoprávne vysporiadanie, resp. vymáhanie pohľadávok z iných vzťahov).

Iným často opakujúcim sa problémom je domnelá správa.…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Máj 28, 2011 o 20:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Za čiernu stavbu trest až päť rokov väzenia !

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS)  predstavila novelu Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorá vyplýva z konkrétnych bodov Programového vyhlásenia vlády. Novela obsahuje  mimo iné otázku trestného postihu za realizáciu čiernych stavieb a poškodzovanie kultúrnych pamiatok. Zmeny by mali byť účinné od 1. septembra 2011.

Novela Trestného…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa Marec 22, 2011 o 7:00 — 7 komentáre(-ov)

Čierna stavba - TRESTNÝ ČIN !?

V rámci analýz problémov stavebného práva sa nedá nevyhnúť aktuálnej otázke, ktorou je kriminalizácia niektorých javov v stavebnom práve. Iste aj z dôvodov medializovaných „čiernych“ stavieb sa vynára otázka vymožiteľnosti práva na Slovensku. Návrh, aby čierna stavba bola považovaná za trestný čin je návrh, ktorý odborná verejnosť môže vnímať veľmi kontroverzne.…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 25, 2011 o 18:30 — 5 komentáre(-ov)

Vstup na pozemok

          Ustanovenie §127 ods.3 Občianskeho zákonníka určuje, že: vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.…Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:30 — 1 komentár

Povinnosť oplotiť pozemok

           Odsek 2 §127 Občianskeho zákonníka hovorí, že: ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.            Účelom tohto ustanovenia je zamedziť…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:30 — Žiadne komentáre

Odstraňovanie koreňov stromu alebo vetiev - susedské vzťahy

       Občiansky zákonník túto problematiku uvádza v §127 ods.1, tak že: vlastník nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu presahujúce na jeho pozemok.            Ide tu o prerastanie konárov a koreňov opäť nad mieru primeranú pomerom na…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:30 — Žiadne komentáre

Prenikanie chovaných zvierat na susediaci pozemok

V druhej vete §127 ods.1 Občianskeho zákonníka je stanovené, že vlastník veci nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. V tejto vete je vyjadrená povinnosť chovateľa, ktorý nesmie obťažovať suseda nad mieru primeranú pomerom, tým že nechá vnikať chované zvieratá na jeho pozemok. Susedom sa má na mysli vlastník susediaceho pozemku,… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:30 — Žiadne komentáre

Imisie - susedské vzťahy

             Imisie sú jednou z foriem zasahovania do vlastníckeho práva a sú upravené v ustanovení §127 ods.1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:30 — Žiadne komentáre

Ohrozovanie susedovej stavby alebo pozemku

            Z druhej vety §127 ods.1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že vlastník veci nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Toto ustanovenie zakazuje akúkoľvek činnosť na pozemku alebo stavbe zbavujúcu susedovu stavbu… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:00 — Žiadne komentáre

Susedské vzťahy a právna úprava susedského práva

Občiansky zákonník v záujme nerušeného užívania nehnuteľností stanovuje obmedzenia vlastníka v §127, teda aby vlastník nehnuteľnosti mohol vykonávať svoje práva, musí strpieť určité obmedzenia v prospech výkonu tých istých práv vlastníka susednej nehnuteľnosti (týka sa to aj vecí hnuteľných). Toto ustanovenie vychádza z čl.11 Listiny základných práv a slobôd.…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 15, 2011 o 18:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Stavebné povolenie - Ako a kde ho vybaviť

         Ak plánujete postaviť, prípadne obnoviť rodinný dom alebo inú stavbu, určite budete potrebovať vybaviť na príslušnom stavebnom úrade stavebné povolenie. V nasledujúcom prípevku Vám priblížim čo všetko je potrebné k vybaveniu stavebného povolenia zaobstarať a vybaviť. Vybaviť…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa Január 8, 2011 o 21:00 — 2 komentáre(-ov)

Najväčšia čierna stavba na Slovensku

V médiách sa opäť objavila kauza najväčšej "čiernej" stavby na Slovensku - honosného sídla podnikateľa Cyrila Talapku na pozemku ŽSR:"Podnikateľ Cyril Talapka pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou pred súd. Železnice SR podávajú žalobu o vypratanie svojho pozemku, na ktorom si podnikateľ načierno postavil luxusný zámok. V Televíznych novinách o tom informovala… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 8, 2011 o 13:30 — 16 komentáre(-ov)

Územný plán zóny

Územné plánovanieÚzemné plánovanie je v rámci svojho územnotechnického zamerania komplexným systémom - zaoberá sa všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov,… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 20:00 — Žiadne komentáre

Dôvody nevydania stavebného povolenia

Stavebné konanieje osobitným druhom správneho konania, ktoré upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku resp. stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov, a to vo svojej druhej časti označenej ako stavebný poriadok. Stavebné konanie tak môžeme charakterizovať ako postup v tej časti stavebného poriadku, v ktorej stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu stavebníka alebo na jej zmenu a na udržiavacie práce na nej. Stavby, ich zmeny a…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 20:00 — 3 komentáre(-ov)

Rozhodnutie o využívaní územia

V systematike stavebného zákona je územné konanie obsiahnuté v prvej časti ôsmeho oddielu s názvom územné plánovanie a územné konanie, konkrétne § 32 až 42. Územné konanie upravuje podmienky a náležitosti územného plánovania a činností s ním súvisiacich a na ne nadväzujúcich. Územné konanie teda možno vymedziť ako určitý rozhodovací postup správneho orgánu, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o konkrétnom opatrení, ktoré sa má uskutočniť v danom území,…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 19:58 — Žiadne komentáre

Stavebné právo - správne delikty

Čo sú to správne delikty? Ide o rôznorodú skupinu činov, ale spoločné majú to, že spravidla ide o protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon (v tomto prípade stavebný zákon), a za ktoré organ verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou.So spáchaním správneho deliktu zákon spája hrozbu sankcie. Rozdiel správnych deliktov od súdnych deliktov je nielen v tom, že súdne delikty stíhajú súdy a… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 19:53 — Žiadne komentáre

Stavebné povolenie a ohlásenie stavby

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.Zjednodušene stavebné povolenie je požadované pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické riešenie, čas trvania a účel, ako aj pri zmene stavieb najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy nehovoria inak. ( Zákon…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:15 — Žiadne komentáre

Priestupky a pokuty v oblasti stavebného práva

Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  o územnom plánovaní  a stavebnom po

riadku tzv.  stavebný poriadok. Tieto priestupku upravuje v tretej časti zákona pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi  §105, ktorý je označený ako Priestupky. Priestupkom podľa zákona o priestupkoch ( z. č. 372/1990 Zb.) je konanie, ktoré je zavinené a porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:00 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby