Členenie pozemkov a nehnutelností podľa vyhlášky - Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

späť na členenie pozemkov a nehnuteľností


KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU

Kód

Spôsob využívania pozemku

1

Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,

technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

2

Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený

3

 

Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený

4

Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

5

Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo

pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene

6

Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi

7

Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast

8

Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné

9

Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny,lesná škôlka alebo semenný sad a iné

10

Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia

11

Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)

12

Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné)

13

Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb

14

Močiar

15

Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

16

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

17

Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

18

Pozemok, na ktorom je dvor

19

Pozemok, na ktorom je spoločný dvor

20

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti

21

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti

22

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

23

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska a jej súčasti

24

Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti

25

Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

26

Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

27

Pozemok, na ktorom je zrúcanina

28

Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice

29

Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie

30

Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné

31

Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné

32

Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj

33

Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín

34

Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému

hospodárstvu

35

Pozemok, na ktorom je skládka odpadu

36

Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov

37

Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

38

Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby

99

Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Zobrazenia: 7885

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby