Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Zjednodušene stavebné povolenie je požadované pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické riešenie, čas trvania a účel, ako aj pri zmene stavieb najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy nehovoria inak. ( Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku )

Ohlásenie stavebnému úradu postačí :

 •       pri drobných úpravách stavby, doplnkové práce k hlavnej stavbe v prípade, že neovplyvnia životné prostredi
 •       pri stavebných úpravach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, nemení sa užívanie stavby a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti
 •       pri udržiavacich prácach, ktoré neovplyvia stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť


Vykonávací predpis podrobnejšie vymedzí, pre ktoré stavby je potrebné stavebné povolenie a pre ktoré postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Povinnosťou stavebníka je vopred ohlásiť svoju činnosť stavebnému úradu, ale stavebný úrad môže určiť, že ohlásenie nepostačuje a práce môže uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Vprípade súhlasu stavebného úradu s ohlásením stavebník môže začať vykoávať práce až po obdržaní písomného súhlasu. Ak do 30 dní od ohlásenia stavby stavebný úrad neurčí, či ohlásenie postačuje môžu ohlásené práce začať.

V prípade stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou je nevyhnutné doložiť aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

Stavebné povolenie vyplýva z najzákladnejšieho bodu- žiadosť o stavebné povolenie, ktoré sa musí dokladať s predpísanou dokumentáciou, ako aj preukázanie, že stavebník je naozaj vlastník pozemku, alebo že má k pozemku nejaké iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Na základe týchto náležitostí stavený úrad zahajuje stavebné konanie, ktorého účastníkmi sú :

 •       stavebník
 •       právnické resp. fyzické osoby,ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbách na nich, vrátane susedských pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva môžu byť dotknuté
 •       stavebný dozor
 •       iné osoby, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov
 •       projektant, v časti ktorá sa týka projektu stavby

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, najomcom bytov a nebytových priestorov a všetkých účastníkov vyzve aby predložili námietky.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmava hlavne :

 •       či dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia
 •       či dokuntácia spĺňa požiadavky záujmov spoločnosti, ochrany životného prostredia
 •       či stavba bude uskutočňovať oprávnená osoba, teda či je zabezpečené odborné vedenie stavby alebo ide o svojpomoc. Ak sa stavba realizuje svojpomocne musí byť zabezpečený odborný dozor
 •       účinky budúcej prevádzky v prípade, že budúca stavba sa má využívať ako prevadzkareň


Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdi vyjadrenia účastníkov stavebného konania a ich následky.

V prípade splnenia všetkých náležitostí a zhodnotení, že uskutočnením resp. užívaním stavby nie sú ohrozené práva a záujmy spoločnosti, ohrozené práva a oprávnené záujmyúčastníkov konania stavebný úrad vydá – stavebné povolenie.

Stavebné povolenie je povolenie v ktorom sa určia záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne aj o námietkach účastníkov konania. Zároveň zabezpečí dodržiavanie technických požiadaviek na výstavbu ako aj dodržiavanie požiadaviek všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, najmä vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby.

Stavebné povolenie musí byť v súlade so stavebným zákonom, vychádzať zo spolahlivo zisteného stavu, mať písomnú formu a spĺňať všetky predpísané náležitosti.

Stavebné povolenie obsahuje :

 •       meno, priezvisko, adresu stavbeníka a ostatných účastníkov konania
 •       druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny
 •       parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje
 •       podmienky na uskutočnenie stavby alebo uživanie stavby
 •       ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania
 •       umiestnenie stavby na pozemku, ak bolo územné konanie spojené so stavebným konaním alebo sa územné rozhodnutie nevyžaduje
 •       ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom, meno priezvisko, adresu zhotoviteľa stavby alebo oznámenie, že bude určený vo výberovom konaní, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, meno priezvisko, adresa stavebného dozora alebo kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať už spomínanané odborné vedenie.
 •       určenie lehoty na dokončenie stavby
 •       rozhodnutie o námietkách účastníkov
 •       upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby


V stavebnom povolení sa musí vyznačiť ktorý stavebný úrad povolenie vydal, číslo spisu, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby a dátum vydania povolenia.

 

Autor : Lucia Skuhrová  

Zdroj :www.pravnarevue.sk

Publikované so súhlasom autora

Zobrazenia: 761

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby