Zateplenie v kocke − program na komplexné posúdenie obvodových stien stavby

 

V súčasnej dobe vládne svetu mobilná a výpočtová technika. Spôsob a štýl práce sa mení. Pri práci využívame rôzne moderné prístroje, pomôcky, výpočtové a grafické programy. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. sa tiež prispôsobuje tomuto trendu.

S odborníkmi sme vyvinuli prehľadný a ľahko ovládateľný program na posúdenie konštrukcie s návrhom zatepľovacieho systému. Volá sa Zateplenie v kocke a je prístupný online na internete na základe prideleného mena a hesla. Toto umiestnenie je veľmi pohodlné, nakoľko nie je potrebná žiadna inštalácia ani upgrade na súkromných

zariadeniach. Stačí jednoducho prístup na internet a je k dispozícii v telefóne, tablete alebo v notebooku.

 

Program je navrhnutý tak, aby veľmi intuitívne viedol užívateľov pri jeho používaní.   

V užívateľskom prostredí je umiestnených sedem záložiek, ktorými je potrebné postupne prejsť. Program informuje užívateľa v prípade, že chýba nejaká informácia alebo je zadaná nesprávna hodnota. Ak je všetko v poriadku je možné pokračovať na ďalšiu záložku. Poslednou záložkou je zhrnutie vložených informácií a vygenerovanie hodnotiaceho dokumentu k stavbe.

Vyhodnotenie zateplenej konštrukcie

Po zadaní vstupných údajov výpočtu je vypočítaný súčiniteľ prestupu tepla U konštrukcie pred zateplením a po zateplení. Priebeh zmeny teplôt a priebeh zmeny tlakov vodných pár v konštrukcii znázorňujú vizuálne grafy s vyhodnotením. Vo vyhodnotení sa posudzuje teplota na povrchu obvodovej steny v interiéri, teplota v kúte konštrukcie v interiéri, taktiež aj vznik kondenzátu, jeho množstvo a celkový difúzny odpor konštrukcie. Užívateľ dostane v programe dokonca informáciu o návratnosti investície do zateplenia. Po zadaní komponentov zatepľovacieho systému a vstupných údajov pre návrh kotvenia program určí minimálny počet kotiev pre zvolený typ tepelného izolantu v závislosti od výšky stavby. Prepočet je spracovaný tak aby bol plne kontrolovateľný a reprodukovateľný autorizovanou osobou a teda statikom, ktorý ho môže priamo vo výslednom hodnotiacom dokumente verifikovať. Touto pomôckou chce spoločnosť BASF prispieť k zvýšeniu kvality prác na stavbe a tým aj k predĺženiu životnosti diela.

Program Zateplenie v kocke je určený Fasádnym štúdiám spoločnosti BASF (zoznam je uvedený na stránke www.fasadnestudio.sk) a odborne spôsobilým osobám ako sú projektanti, architekti a statici. Fasádne štúdia dokážu stavebníkom pomôcť pri návrhu zatepľovacieho systému. Odborne spôsobilé osoby môžu program použiť ako pomôcku pri vytváraní svojich vlastných technických dokumentácií.

Spoločnosť BASF dáva v súčasnosti program k dispozícii na vyskúšanie v jeho demoverzii. Program je prístupný na stránke: www.zateplenievkocke.sk.

Časovo obmedzený prístup do demo verzie: Login meno: DEMO24913, Heslo: ZK24913.

V prípade ďalšieho záujmu o program je potrebné kontaktovanie odborno-technického pracovníka spoločnosti BASF. Kontakt je k dispozícii na stránke:

http://www.basf-cc.sk/sk/kontakty/Pages/ws.aspx.

Zobrazenia: 888

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby