Expandovaný polystyrén používaný v stavebníctve možno efektívne recyklovať

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania.

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Výnimkou nie je ani zatepľovanie stavieb, pri ktorom vzniká odpad aj z expandovaného polystyrénu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa tento odpad dostával do spaľovní alebo na skládky. Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa preto zaviazala, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu ktoré je členom EUMEPS začalo  robiť kroky na dosiahnutie tohto cieľa. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie odpadov z EPS na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %.

Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa zaviazala prispieť k ochrane životného prostredia tým,
že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť expandovaného polystyrénu.

 

Odrezky z EPS zo zatepľovania budov patria na zberný dvor

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý treba po skončení prác zneškodniť. Je to úlohou pôvodcu tohto odpadu, čiže buď investora alebo stavebnej firmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. Expandovaný polystyrén (EPS) je 100 % recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

 Po skončení výstavby rodinného či bytového domu je potrebné odniesť odrezky z EPS na zberný dvor, nie je možné ich dávať do žltých kontajnerov. Z polystyrénových dosiek sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako sú betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa dá ďalej využívať.

 

Možnosti opätovného použitia polystyrénu

Expandovaný polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať  k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek (s výnimkou izoláciím ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je možné  použitie recyklátu z vlastných technologických odrezkov). Taktiež nie je možné použitie recyklátu pri výrobe nových obalových výrobkov.

Uplatnenie recyklovaného EPS je širšie a závisí od stupňa jeho znečistenia. Môže sa použiť na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Používa sa aj ako prímes do pôdy na zlepšenie jej odvodnenia a prevzdušnenia.

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu,
ktorý treba po skončení prác zneškodniť. Ide o 100 % recyklovateľný materiál.

 

Nakladanie s EPS odpadom z demolácií budov

V minulosti sa vyrábal expandovaný polystyrén s obsahom  retardéra horenia HBCD, ktorý bol považovaný za látku s potenciálnymi negatívnymi vplyvmi, aby boli splnené národné  protipožiarne predpisy (aj keď tieto potenciálne vplyvy neboli dokázané, uvedený retardér bol v súčasnosti nahradený novým, ekologickým  polyFlame  retardérom horenia).

Životnosť stavieb, na ktorých sa používali tepelnoizolačné dosky s  retardérom horenia HBCD na zateplenie, sa skončí o niekoľko rokov. Tieto polystyrénové dosky nemožno odniesť na zberný dvor a recyklovať ich klasickým spôsobom. Riešením je fyzikálna recyklácia v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPSSR. Inovatívnosť tejto technológie spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť  polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia.

Dnes už možno recyklovať aj polystyrénové dosky s  retardérom horenia HBCD zo starších demolácií,
a to prostredníctvom fyzikálnej recyklácie v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop.

 

Ako možno vidieť a podľa našich dostupných informácií, možno expandovanému polystyrénu v rámci tepelnoizolačných materiálov priradiť prvenstvo v recyklácii. Expandovaný polystyrén má spracovaný  systém zberu a recyklácie pre všetky druhy jeho odpadu. Ďalšie informácie o expandovanom polystyréne získate na stránke www.epssr.sk.

 

Zobrazenia: 20

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby