Tento rok, aj na žiadosť našich čitateľov, prichádzame s novou rubrikou pod názvom„Konštrukcie a architektúra“, v ktorej budeme predstavovať konštrukčne a architektonicky zaujímavé stavby zo Slovenska a Čiech. Rubriku bude viesť a pripravovať Ing. Pavol Čižek, ktorý spolupracoval so slovenskými aj českými architektami na mnohých konštrukčne a architektonicky zaujímavých stavbách už v bývalom Československu a aj v súčasnosti táto spolupráca úspešne pokračuje ako v Čechách tak aj na Slovensku. Rubriku zahajujeme predstavením unikátnej konštrukcie budovy Mestskej tržnice v Bratislave.

 

Konštrukcia Mestskej tržnice v Bratislave, postavená v 70. rokoch minulého storočia, sa svojim charakterom výrazne odlišovala od vtedy používaných konštrukcií. Štátom preferované malorozponové a dodávateľsky dostupné konštrukčné sústavy na silikátovej báze boli pre jej výstavbu nepoužitelné. Pôvodne navrhnutá celodrevená konštrukcia z hľadiska požiarnej bezpečnosti nebola akceptovateľná. Po vypracovaní variantov s prevahou monolitickej alebo prefabrikovanej konštrukcie sa rozhodol dodávateľ Hydrostav n. p. Bratislava realizovať prefabrikovaný skelet, ktorý svojou skladobnosťou pripomínal pôvodný návrh drevenej konštrukcie.

Unikátna konštrukcia
Racionálna architektonická koncepcia a jednoznačný návrh dispozičného usporiadania umožnili vytvoriť v mnohých smeroch unikátnu konštrukciu, ktorá svojou progresivitou a estetickými kvalitami vo svojej dobe upútala pozornosť technickej a architektonickej spoločnosti a dodnes nestratila nič na originalite. Hybridná konštrukcia s významným podielom prefabrikovaného železobetónového skeletu, doplneného monolitickými prvkami a drevenou strešnou konštrukciou, vznikla na platforme nezvyčajne kreatívnej spolupráce architekta so statikom, statika s dodávateľom konštrukcie a predovšetkým s investorom. Boli zohľadňované vopred stanovené požiadavky a kritériá, ako uplatnenie konštrukcie a jej prvkov v súlade s architektonickým zámerom, voľba čo najjednoduchších konštrukčných prvkov s ohľadom na požiadavky pohľadových povrchových úprav, výrobná päťtonová montážna technológia a vedenie pozdĺžne orientovaných rozvodov v priestore vymedzenom medzi rebrami stropných panelov.


Dominujúca symetria
Prehľadné dispozičné usporiadanie budovy s obdĺžnikovým pôdorysom 115,2 / 36 m, s tromi nadzemnými podlažiami a suterénom, má pravidelnú osnovu stĺpov v násobku 7,2 m v pozdĺžnom smere a v priečnom smere symetrickú osnovu 5,4 – 7,2 – 10,8 – 7,2 – 5,4 m. Dominujúca symetria pozdĺž oboch hlavných osí umožnila vytvoriť krištalicky čistú konštrukciu s jednoznačným statickým pôsobením a celý objekt realizovať bez dilatácie. Prefabrikovaný skelet pozostáva z priečne orientovaných rámových sústav, ktoré sú bočne stabilizované stropnými tabuľami napojenými na stužujúce monolitické stenové útvary dvoch centrálne situovaných konunikačných jadier. Rámové sústavy pozostávajú z dvojíc jednopoľových rámov zostavených z delených stĺpov (0,3 / 0,6 m) a jednopoľových zdvojených priečlí (2 x 0,25 / 0,6 m) s konzolami. Nad suterénom a v strešnej rovine sú prepojené rámovými vložkami. Zalomené obvodové stojky (0,28 / 0,6 m) určené na uloženie obvodového plášťa sú vsunuté medzi zdvojené strešné rámové priečle a uložené na vrch obvodovej suterénnej konštrukcie s kĺbovým napojením.

Špecifiká konštrukcie
Podstatou rámového styčníka sú zdvojené priečle zovreté dvojicami konzol spodného a vrchného stĺpa s prevlečenou dodatočne zainjektovanou a ukotvenou spojovacou výstužou. Neobvykle koncipovaný rámový styčník bol v skutočnej veľkosti overený zaťažovacími skúškami v Laboratóriu KBKM SVŠT Bratislava a požadovaným statickým veličinám bezpečne vyhovel. Prvýkrát sme v Československu použili pre stropné konštrukcie rebrové vopred predpäté panely modulovej šírky a výšky 1,2 / 0,6 m dodávané zo ZIPP n. p. Bratislava. Voľné priestory medzi rebrami panelov sa využili pre skryté vedenia technologických a iných rozvodov. Ich uloženie na horné plochy priečlí sa uskutočnilo prostredníctvom centricky situovaných gumových ložísk rezaných z dosiek vyrábaných v n. p. Matador Bratislava zo zmesi M-6459, čo urýchlilo a skvalitnilo montáž. Vo vystuženej betónovej membráne, spriahnutej s rebrovými panelami, sú zabetónované tiahla z betonárskej výstuže ukotvené do monolitických stien komunikačných jadier, ktoré zabezpečujú prenos ťahových síl od seizmických účinkov, podľa vtedy platných predpisov. Vzhľadom na počet niektorých ďalších konštrukčných prvkov sa prefabrikovali aj suterénne obvodové steny, dielce zábradlí, atík a častí komunikačných jadier. Pre ambulantnú výrobu prefabrikovaných dielcov boli splnené kritériá efektívnosti: napr. dva druhy stĺpov, výroba priečlí v jednej forme, 42 rovnakých obvodových zalomených dielcov stĺpového charakteru. V monolitickej technológii, s využitím debniaceho systému IS-NOE, boli realizované dva veľkoryso koncipované vstupné priestory, predsadené vstupné prístrešky rozmerov 14,4 / 14,4 m vynášané stredným stĺpom s dutinou určenou na vetranie, vysoké vnútorné štítové stĺpy a stužujúce steny komunikačných jadier. Drevená konštrukcia bola použitá na strešné prekrytia vstupných častí a pozdĺžnej vnútornej pasáže s využitím lepených lamelových nosníkov.

 

Materiálová a technologická symbióza
Mestká tržnica bola realizovaná v rokoch 1978 – 1981 v období diktátu celoštátne preferovanej typizácie. Jej architektúra a konštrukcia sa výrazne odlišovali od zaužívanej monotónnej výstavby. Z konštrukčného hľadiska prišlo k neobvyklej materiálovej a technologickej symbióze prefabrikácie, monolitu a dreva. Po prvýkrát bol u nás navrhnutý prefabrikovaný skelet pre jednu stavbu, tiež prvýkrát boli použité pre stropné konštrukcie rebrové vopred predpäté panely ukladané prostredníctvom gumových ložísk. Výnimočná bola aj možnosť overenia rámového styčníku zaťažovacími skúškami. Splnenie architektonického zámeru zviditeľnenia konštrukcie budovy sa u nás vtedy stalo priekopníckym činom.

 

 

Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek s. r. o.
Foto: archív autora, www.wikimedia.org

Zobrazenia: 1197

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby