Pri výpočte účinnej plochy strechy sa nezohľadňuje vplyv účinku vetra pokiaľ národné a miestne predpisy alebo zvyklosti nestanovujú inak.  

 

Keď sa nezohľadňuje účinok vetra, počíta sa účinná plocha strechy podľa:

                                                    A = LR . B [m2]

kde

A     je účinná plocha strechy [m2]

LR    dĺžka okapu [m]

BR    pôdorysný priemet strechy od strešného žľabu po hrebeň strechy [m]

                                                                       Rozmery strechy

 

Tam, kde sa účinok vetra zohľadňuje, počíta sa účinná plocha strechy v súlade s jednou z metód podľa tabuľky dole.

 

Tam, kde sa účinok vetra zohľadňuje vo výpočtoch dažďového odtoku a kde dážď je vetrom hnaný proti stene a môže odtekať na strechu, alebo do strešného žľabu, pripočítava sa 50 % plochy steny k účinnej ploche strechy.

 

Zdroj: STN EN 12056-3 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov.

                                       Časť 3: Odvodnenie striech. Navrhovanie a výpočet

 

 

Súvisiace články:

  Výpočet prietoku zrážkovej vody podľa STN 73 6760

 

Späť na Tabuľky: Zdravotechnika

 

Zobrazenia: 3079

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby