Vyhláška č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Vyhláška č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 143 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu

a) rozhodnutí podľa zákona ,

b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,

c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

 

 

STIAHNUŤ VYHLÁŠKU : 453/2000 Z.z.pdf 

Zobrazenia: 9973

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby