Prietok zrážkovej vody Qr  l/s z odkanalizovanej plochy sa vypočíta podľa vzťahu:

 

Qr = r . A . C          [l/s.]

 

kde

r       je výdatnosť dažďa v [l/s.m2];

A     pôdorysný priemet odkanalizovanej plochy, alebo účinná plocha strechy vypočítaná

        podľa 4.3.2 STN EN 12056-3 [m2];

   súčiniteľ odtoku zrážkovej vody [-].

 

Účinná plocha strechy A podľa STN EN 12056-3

Hodnoty súčiniteľa odtoku zrážkovej vody C

 

Pri výpočte prietoku zrážkovej vody pre ploché strechy s vnútornými strešnými vtokmi sa uvažuje s hodnotou výdatnosti dažďa najmenej 0,025 l/s.m2.

 

Pri odkanalizovaní budov pomocou žľabov sa uvažuje výdatnosť dažďa podľa miery možného ohrozenia objektu, ktorú zohľadňuje súčiniteľ bezpečnosti (podľa STN EN 12056-3).

Odporúčané hodnoty výdatnosti dažďa pre kanalizačné systémy so žľabmi

 

 

Zdroj: STN 73 6760 Kanalizácia v budovách

 

 

Späť na Tabuľky: Zdravotechnika

 

 

 

 

Zobrazenia: 10504

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby