Všetky články (1,273)

Na ceste vpred …. - tranzitné centrum - autobusový terminál - architektúra zo sveta - Detroit

Detroit pretvára obraz dopravyDetroit zažíva silné posuny v oblasti dopravnej politiky. Mnohý považujú záväzok novej mestskej správy voči integrovanej mestskej doprave za prvý a nevyhnutný krok smerom k pretvoreniu osudu mesta.Prvým v sérii projektov je Tranzitné Centrum Rosy Parksovej (Rosa Parks Transit Center), navrhnuté spoločnosťou Parsons Brinckerhoff. Táto dramatická… Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa Január 2, 2011 o 23:00 — Žiadne komentáre

Teatrálne, zmyselné a nádherne proporčné - rodinné sídlo - architektúra zo sveta - Nový Zéland

Petersons Associates Ltd vytvorili „námornícke útočisko“ na ostrove Waiheke na Novom ZélandeTento počin predstavuje sídlo rodiny imigrantov na Novom Zélande. Stojí na východnej strane pobrežného svahu tesne nad bielou piesočnou plážou lemovanou stromami Pohutukawa, pričom prístup k domu je po plážovej ceste zospodu. Dizajn sa snaží vytvoriť „pocit miesta na Novom Zélande“.…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa Január 2, 2011 o 23:00 — Žiadne komentáre

Späť k základom - obytný dom - architektúra zo sveta - Avila

Rustikálny obytný dom od A-cero, so zvláštnym vzťahom medzi interiérom a exteriérom

    Nový projekt A-cero v Avile je obytný dom pomerne veľkých rozmerov no rozprestierajúci sa len na jednom poschodí, aby bolo možné sprostredkovať svojrázny vzťah medzi interiérom a exteriérom a tak vyťažiť maximum z prostredia, v ktorom je dom situovaný. Obklopený lúkami, stromovým porastom, orechmi,… Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa Január 2, 2011 o 22:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Platy v stavebníctve na Slovensku

Hovoriť o platoch je vo väčšine spoločností zakázané, ale ruku na srdce: nemáte chuť zistiť, či za rovnako odvedenú prácu nedostanete inde viac?

Tabuľka za rok 2010

 …

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa Január 2, 2011 o 13:30 — 6 komentáre(-ov)

Územný plán zóny

Územné plánovanieÚzemné plánovanie je v rámci svojho územnotechnického zamerania komplexným systémom - zaoberá sa všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov,… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 20:00 — Žiadne komentáre

Dôvody nevydania stavebného povolenia

Stavebné konanieje osobitným druhom správneho konania, ktoré upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku resp. stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov, a to vo svojej druhej časti označenej ako stavebný poriadok. Stavebné konanie tak môžeme charakterizovať ako postup v tej časti stavebného poriadku, v ktorej stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na stavbu stavebníka alebo na jej zmenu a na udržiavacie práce na nej. Stavby, ich zmeny a…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 20:00 — 3 komentáre(-ov)

Rozhodnutie o využívaní územia

V systematike stavebného zákona je územné konanie obsiahnuté v prvej časti ôsmeho oddielu s názvom územné plánovanie a územné konanie, konkrétne § 32 až 42. Územné konanie upravuje podmienky a náležitosti územného plánovania a činností s ním súvisiacich a na ne nadväzujúcich. Územné konanie teda možno vymedziť ako určitý rozhodovací postup správneho orgánu, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o konkrétnom opatrení, ktoré sa má uskutočniť v danom území,…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 19:58 — Žiadne komentáre

Stavebné právo - správne delikty

Čo sú to správne delikty? Ide o rôznorodú skupinu činov, ale spoločné majú to, že spravidla ide o protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon (v tomto prípade stavebný zákon), a za ktoré organ verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou.So spáchaním správneho deliktu zákon spája hrozbu sankcie. Rozdiel správnych deliktov od súdnych deliktov je nielen v tom, že súdne delikty stíhajú súdy a… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa Január 1, 2011 o 19:53 — Žiadne komentáre

Stavebné povolenie a ohlásenie stavby

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.Zjednodušene stavebné povolenie je požadované pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické riešenie, čas trvania a účel, ako aj pri zmene stavieb najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy nehovoria inak. ( Zákon…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:15 — Žiadne komentáre

Priestupky a pokuty v oblasti stavebného práva

Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  o územnom plánovaní  a stavebnom po

riadku tzv.  stavebný poriadok. Tieto priestupku upravuje v tretej časti zákona pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi  §105, ktorý je označený ako Priestupky. Priestupkom podľa zákona o priestupkoch ( z. č. 372/1990 Zb.) je konanie, ktoré je zavinené a porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Architektonická súťaž na prestavbu amfiteátra pozná víťazov

Sedemčlenná odborná porota rozhodla o výsledku architektonickej súťaže na prestavbu objektu amfiteátra na Festivalovom námestí v Košiciach na multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou, vrátane ideového riešenia náplne okolitého areálu, nasledovne:

 

 

1. cena - Ing. Olivér Csémy, Dunajská 3, 945 01 Komárno – návrh č.12…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 29, 2010 o 23:00 — 8 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Generálne riaditeľstvo

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/ 7924 111

Fax: 055/7924660, 055/7924662

web: www.vodarne.eu

        …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa December 28, 2010 o 16:18 — Žiadne komentáre


DIZAJNÉR
Teória špekulativity

Milí architekti, dizajnéri, kto z Vás ešte nestretol klienta, ktorý nespapal naše prvé úžasné riešenie jeho domu alebo interiéru? Sme predsa (s)tvoritelia. Komunikatívní, nezmýlitelné výtvory prírody. V našich hlavách je obrovská dávka vedomostí, čísel o antropometrických, štatistických/normových hodnotách, od nastavených premenných v autocade až po zákonom…

Pokračovať

Pridané osobou Ing.Hruskó Krisztián,PhD. dňa December 26, 2010 o 10:00 — 3 komentáre(-ov)


DIZAJNÉR
Rozhovor s dizajnérom - hospodárske noviny

...Ešte než odpoviem na všetky Vaše otázky, na financovanie interiérovej tvorby neexistuje žiadna norma ani žiadne predpisy na Slovensku. Zákon ani žiadna organizácia nestanovuje „pravidlá hry“. Môže to vykonávať  hocikto bez akejkoľvek školy, a môže si pýtať za svoju prácu hocikoľko bez obmedzenia.(preto to robí hocikto, za… Pokračovať

Pridané osobou Ing.Hruskó Krisztián,PhD. dňa December 25, 2010 o 18:30 — Žiadne komentáre

Územný plán, jeho postavenie, časová platnosť a obsolentnosť

Územné plánovanie je komplexným systémom, zaoberajúcim sa priestorovým usporiadaním a funkčným využitím územia, teda prevažne stavbou  sídiel, dopravnou a technickou infraštruktúrou, ale takisto zachovávaním prírodných zložiek životného prostredia, ekologickej rovnováhy a kultúrnych a historických pamiatok. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich územný rozvoj krajiny vytvárať predpoklady trvalo… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:41 — Žiadne komentáre

Štátny stavebný dohľad

       Stavebný poriadok svojimi ustanoveniami vo všeobecnosti upravuje proces uskutočňovania stavieb, ich zmien a udržiavacích prác na nich. Na väčšinu týchto úkonov sa vyžaduje stavebné povolenie (§ 58 a § 58a stavebného zákona), pričom zákon taxatívne vymenúva, pri akých stavbách postačí stavebnému úradu iba ohlásenie (podľa § 57). Ide prevažne o jednoduché stavby, drobné stavby a o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad ani spôsob užívania… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:38 — Žiadne komentáre

Územný plán vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, sa územným plánovaním sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Plánovanie má…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Šiesty ročník projektu Študentská osobnosť Slovenska 2010 už pozná svojich víťazov

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV.

Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich…

Pokračovať

Pridané osobou Daniela Očipová dňa December 20, 2010 o 8:41 — 1 komentár

Rodinný dom - CO2-neutrálny

Dom pre Život je navrhnutý tak aby vyrobil viac energie ako použije a prispôsobil sa ročnému obdobiu.

Ekologický dom sa nachádza v meste Lystrup v blízkosti druhého najväčšieho mestá Dánska – Aarhus – a priekopníkom na ceste k novej generácii klimaticko-neutrálnych budov. Je navrhnutý ako…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 16, 2010 o 11:00 — 2 komentáre(-ov)

Sila písaného slova

Knižnica v New Jersey, navrhnutá firmou BKSK Architects, zdvihla maloobchodný predaj v okolí o 15%.

Podľa Jinny Baeckler, hlavnej knihovníčky v Plainsboro, New Jersey, knižnice spôsobovali neustále rovnakú vec: zhromažďovali ľudí, ktorí boli nadšení pre to čo robia a chceli sa podeliť s tými, ktorí sa…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 15, 2010 o 18:30 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby