Podmienky prijatia na jednotlivé stupne štúdia na akademický rok 2015/2016 na Stavebnej fakulte TUKE 

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA SvF TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016

Termín podania prihlášky: 31. júl 2015 – 2. kolo prijímacieho konania
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 15. máj 2015
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka): 25. júl 2015

Poplatok: 25,00 € papierová prihláška, 20,00 € elektronická prihláška  (návod na vyplnenie eprihlášky)
Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493, Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029
Adresát: Fakulta stavebná TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Fakulta plánuje prijať na štúdium jednotlivých bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2015/2016 tieto počty uchádzačov

T R PP
pozemné stavby – budovy a prostredie  D/E  Bc.  4/0   120/0
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  D/E  Bc.  3/0   80/0
environmentálne inžinierstvo stavieb  D/E  Bc.  3/0   70/0
technológia a manažment v stavebníctve  D/E  Bc.  3/4   80/30

 

FŠ – forma štúdia (denná, externá); T – titul; P – počet rokov štandardnej dĺžky štúdia; PP – plánovaný počet prijatých.

 • Za externé štúdium je stanovený poplatok 500 € za akademický rok.
 • Na každý bakalársky študijný program budú uchádzači prijatí na základe bodového poradia, kde fakulta bude VÝRAZNE bonusovať aj dosiahnuté výsledky z matematiky.

Hodnotia sa:

 1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole
 2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole

Uchádzačom, ktorí už študovali na  Stavebnej fakulte TUKE bakalársky študijný program a boli zo štúdia vylúčení, sa určitý počet bodov odráta. (pozri Tabuľku s prehľadom hodnotiacich kritíérií)

Hodnotenie uchádzačov o bakalárske štúdium podrobnejšie vysvetľuje:

Ďalšie informácie:

 • O prijatí rozhoduje dekan, k dispozícii má odporúčanie prijímacej komisie.
 • Štúdium v jednotlivých študijných programoch bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov – minimálne 15 v externej forme štúdia.
 • Počet prijatých na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a kapacitných možností.
 • Prihláška sa podáva v papierovej forme poštou, elektronicky (vyplnenie a vytlačenie formulára na papier cez informačný systém – e-prihlášku, a potom zaslanie poštou) alebo osobne na študijnom oddelení. Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky. Návod na podanie e-prihlášky.

Na jednu prihlášku je možné uviesť maximálne 3 študijné programy. Uchádzači, ktorí z kapacitných dôvodov nebudú prijatí na študijný program, ktorý si v prihláške uviedli na prvom mieste, môžu byť prijatí na študijný program na druhom, resp. treťom mieste v poradí.

Ak má uchádzač záujem o prijatie na viac študijných programov na SvF TUKE, tzv. súbežné štúdium, musí si na každý študijný program podať osobitnú prihlášku.  Za každú prihlášku je poplatok 25,00 €, v prípade elektronickej prihlášky 20,00 €.  Všetky ostatné doklady stačí dodať iba raz.

K prihláške na štúdium je potrebné pripojiť:

 • úradne overené vysvedčenia (budú vrátené) za požadované tri roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou,
 • úradne overené maturitné vysvedčenie (bude vrátené), ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala sa skôr ako v roku 2014, t.j. pred podaním prihlášky,
 •  úradne overený doklad o relevantnom úspechu na súťaži pri prednostnom prijímaní, napr. diplomu,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • stručný životopis,
 • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý;

Možné je overenie kópií dokladov priamo na referáte pre vzdelávanie SvF TUKE bezplatne.

 • V zmysle §58 ods. 10, zákona, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.
 • Ďalšie podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované na www.svf.tuke.sk , preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM INŽINIERSKEHO STUPŇA ŠTÚDIA NA SvF TUKE  V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijného programu druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. SvF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: do 15. júna 2015
Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 15. júla 2015
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka): do 31. júla 2015
Poplatok za jednu prihlášku: 25,00 € papierová prihláška, 20,00 € elektronická prihláška

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050029
Adresát: Fakulta stavebná TUKE v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Akreditované študijné programy pre 2. stupeň štúdia:

T R PP
pozemné stavby D Ing. 2  70
technické zariadenia budov D Ing. 1,5  20
nosné konštrukcie budov D Ing. 1,5  10
nosné konštrukcie a dopravné stavby D Ing. 2  30
stavby s environmentálnym určením D Ing. 2  25
technológia a manažment v stavebníctve D/E Ing. 2/3  40/30

 

FŠ – forma štúdia (denná, externá); T – titul; P – počet rokov štandardnej dĺžky štúdia; PP – plánovaný počet prijatých.
Všetky programy okrem externej formy sa ponúkajú ako bezplatné.
Za externé štúdium je stanovený poplatok 700 € za akademický rok.

 

Podmienky prijatia:
Základnou podmienkou prijatia je

 1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
 2. alebo úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.

 

Posudzovanie spôsobilosti uchádzača k inžinierskemu štúdiu: 
Splnenie podmienok na vzdelanie prvého stupňa a spôsobilosť na inžinierske štúdium posudzuje prijímacia komisia. Prijímaciu komisiu menuje dekan, jej členom je spravidla aj vedúci garantujúceho pracoviska alebo garant príslušného študijného programu.

 1. Splnenie podmienky 1. na vzdelanie je považované za spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu. Spravidla sa jedná o posúdenie absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu.
 2. Pri splnení podmienky 2. na vzdelanie je spôsobilosť posudzovaná prijímacou komisiou na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Spôsobilosť štúdia môže byť v prípade prijatia na štúdium podmienená zapísaním najviac dvoch povinných diferenčných predmetov na základe odporúčania garanta.

 

Spôsob výberu prijatia spôsobilých uchádzačov:

 1. prednostne (bez zatrieďovania do poradovníka)
  na základe dokladovania úspešného výsledku (úspešný riešiteľ) na významnej aj medzinárodnej odbornej súťaži; významnosť a súvislosť súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia,
  pri absolvovaní predchádzajúceho štúdia s vyznamenaním,
 2. alebo na základe poradia t.j. zatriedením podľa bodového ohodnotenia (t.j. váženého študijného priemeru, ktorého výpočet je uvedený v Študijnom poriadku TUKE) za dosiahnuté výsledky v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s vyšším bodovým ohodnotením v poradovníku. Pre absolventov univerzít s iným výpočtom váženého priemeru, bude vykonaný zodpovedajúci prepočet na body.

 

Ďalšie podmienky, ustanovenia, poznámky:

 1. O prijatí rozhoduje dekan, má k dispozícií odporúčanie prijímacej komisie.
 2. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 3. Počet prijatých na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov, spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.
 4. Prihláška sa podáva v papierovej forme poštou, elektronicky (vyplnenie a vytlačenie formulára cez informačný systém – e-prihlášku, a následné zaslanie poštou) alebo osobne na študijnom oddelení. Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky.
 5. Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program. Za každú prihlášku je poplatok 25,00 €, v prípade elektronickej prihlášky 20,00 €. Všetky ostatné doklady stačí dodať iba raz.
 6. Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich ďalších predchádzajúcich aj neukončených vysokoškolských štúdiách (zápisoch na štúdium). V prípade neuvedenia pravdivých alebo úplných údajov v prihláške, táto prihláška a aj prípadné rozhodnutie o prijatí budú považované za neplatné.
 7. K prihláške na štúdium je potrebné pripojiť:
  • výpis (dodatok k diplomu) o úspešne absolvovaných predmetoch, získaných kreditoch a váženom priemere za celú dobu bakalárskeho štúdia, príp. známok z predmetov štúdia podľa predchádzajúcich predpisov (nevyžaduje sa pri absolventoch SvF TUKE),
  • oficiálne anotácie absolvovaných predmetov, ak spôsobilosť na štúdium musí posudzovať prijímacia komisia (bod 2 – posudzovanie spôsobilosti štúdia, nevyžaduje sa pri absolventoch SvF TUKE),
  • potvrdenie o úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia alebo inžinierskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov (nevyžaduje sa pri absolventoch SvF TUKE).
  • úradne overený doklad o relevantnom úspechu na súťaži pri prednostnom prijímaní, napr. diplomu,
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  • stručný životopis,
  • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý; doklad o zaplatení poplatku a stručný životopis.
   Je možné overenie kópií dokladov priamo na referáte pre vzdelávanie SvF TUKE.
 8. V zmysle §58 ods. 10, zákona, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase a požadovaným spôsobom informáciu (napr. e-návratka), či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.
 9. Ďalšie podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované na www.svf.tuke.sk, preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DOKTORANDSKÉHO STUPŇA ŠTÚDIA NA SvF TUKE  V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa, je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie SvF, prípadne poslať poštou.

Témy dizertačných prác budú zverejnené na web stránke SvF v priebehu mája 2015.

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia, vysvedčenie o štátnej skúške
 • výpis absolvovaných skúšok z 2. stupňa štúdia
 • životopis
 • zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35/30 €

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti.
Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Termín podania prihlášky: do 15. júna 2015
Termín prijímacej skúšky: 1. júla 2015
Rozhodnutie o prijatí: 15. júla 2015
Poplatok za prihlášku v papierovej forme: 35 Euro,
Poplatok za prihlášku v elektronickej forme: 30 Euro
Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Fakulta stavebná TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Akreditované študijné programy pre 3. stupeň štúdia: 

T R PP
teória tvorby budov a prostredia D/E PhD. 4/5 3/2
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb D/E PhD. 4/5 2/2
environmentálne inžinierstvo D/E PhD. 4/5 1/2
teória technológie a riadenia v stavebníctve D/E PhD. 4/5 2/2

 

FŠ – forma štúdia (denná, externá); T – titul; P – počet rokov štandardnej dĺžky štúdia; PP – plánovaný počet prijatých.

Programy v externej forme štúdia sú spoplatňované sumou 1000 € za akademický rok.

Spôsob výberu prijatia spôsobilých uchádzačov: 
Na základe poradia, t.j. zatriedením podľa bodového ohodnotenia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu počas prijímacieho pohovoru.

Zobrazenia: 814

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby